ค้นหาสื่อการศึกษาของห้องสมุด:

Books & SerialsJournal Indexing ||คู่มือการใช้||
Search the EBSCO Discovery Service:

Keyword Title Author ||คู่มือการใช้||การใช้งาน VPN||

นักศึกษา มสธ. มีภาพประทับใจในวันรับปริญญากันหรือยัง

ห้องสมุด มสธ. จัดเตรียมมุมสวยงาม เพื่อให้นักศึกษาเก็บภาพประทับใจในวันรับปริญญาแล้ว โดยจัดซุ้มแสดงความยินดี หน้าอาคารห้องสมุด และจัดห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ  ในมุมสวยงามหลายมุม จึงขอเชิญบัณฑิตและผู้สนใจเข้าร่วมเก็บภาพประทับใจ ในวันซ้อมใหญ่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2557 ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2559 ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น.  ที่สำคัญห้องสมุดขอมอบของที่ระลึกเป็นของขวัญวันรับปริญญาสำหรับบัณฑิตที่มาห้องสมุด 5 ท่านแรกของแต่ละวันด้วย

สาระสำคัญจากคู่มือการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

การเขียนงานทางวิชาการ สิ่งสำคัญประการหนึ่งที่ผู้เขียนต้องคำนึงถึงคือ ลิขสิทธิ์ สิ่งนี้จะทำให้งานเขียนเป็นงานที่ถูกต้องทางด้านการเขียนและจริยธรรมในการเขียน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องลิขสิทธิ์เป็นอย่างมาก จึงได้จัดทำคู่มือการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ ของการเขียนที่ต้องใช้ลิขสิทธิ์ในส่วนต่างๆ โดยสรุปสาระสำคัญของคู่มือ ดังนี้

บอกรักแม่ผ่านธรรมะ

เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 84 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559 ของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ แม่ผู้ทรงเมตตา เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ โอบอ้อมอารี ดูแลทุกข์สุขประชาชนด้วยความรักและความห่วงใย

ห้องสมุดมสธ.ขอร่วมทำความดีด้วยธรรมะ เพื่อเทอดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ ด้วยการรวบรวมหนังสือที่น่าสนใจไว้บริการ ดังนี้

หนังสือ “บอกรักแม่ผ่านธรรมะ” ที่มีให้บริการ

ห้องสมุด มสธ. ปิดบริการวันเสาร์

ห้องสมุด มสธ ปิดบริการในวันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2559 เพื่อขัดล้างอาคารบรรณสาร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการยังสามารถใช้บริการอื่นๆ ได้ตามปกติ ดังนี้

  • บริการคืน ตู้รับคืนหนังสือล่วงเวลา หน้าอาคารบรรณสาร และทางไปรษณีย์
  • บริการยืม  ตรวจสอบรายการยืมและยืมต่อด้วยตนเองทางออนไลน์
  • บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า แบบฟอร์มออนไลน์ และ อีเมล libservice@stou.ac.thdilibrary@hotmail.com
  • บริการค้นสื่อการศึกษา โอแพกห้องสมุด, ฐานข้อมูลออนไลน์, หนังสืออิเล็กทรอนิกส์

ฐานข้อมูลเสริมทักษะภาษาอังกฤษ

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล Gale Lingo เพื่อฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษในด้านต่างๆ ซึ่งประกอบด้วยเนื้อหาการเรียนรู้กว่า 900 ชั่วโมง โดยที่ผู้ใช้สามารถเลือก Course ต่างๆ ดูความคืบหน้าของตนเอง และเข้าสู่เครื่องมือการเรียนรู้พิเศษได้  ซึ่งในแต่ละ Course จะมี Level, Unit และ Lesson ต่างๆ รวมถึงการฝึกฝนทักษะการพูด ผ่านทางเทคโนโลยี The Studio และ Speak2Me *การเข้าใช้งานครั้งแรก ต้องคลิก Sign Up ก่อน*

ระยะเวลาการทดลองใช้ : 1 กรกฎาคม – 30 กันยายน 2559
การเข้าใช้งาน : ค้นผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย หรือ VPN (การใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากภายนอก)

สอบถามรายละเอียดได้ที่: งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด โทร. 0 2504 7464-5
อีเมล libservice@stou.ac.th, dilibrary@hotmail.com

ห้องสมุดมีฐานข้อมูลสารคดีและฐานข้อมูลสหสาขาที่น่าสนใจ

ห้องสมุด มสธ.ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลสารคดีและฐานข้อมูลสหสาขาวิชา ดังนี้

  • Academic OneFile เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาการจัดการ เป็นต้น ประกอบด้วยวารสารวิชาการ นิตยสาร หนังสือ ข่าวสาร รูปภาพ วิดีโอ และคลิปเสียง แสดงผลในรูปแบบ HTML และ PDF  มีความสามารถในการอ่านออกเสียง และแปลเนื้อหาเป็นภาษาต่างๆ รวมถึงภาษาไทย
  • National Geographic  Virtual เป็นฐานข้อมูลนิตยสาร National Geographic ฉบับปกติ และ Traveler จากสมาคม National Geographic รวมถึงหนังสือ แผนที่ รูปภาพ และวิดีโอ

ระยะเวลาการทดลองใช้ : 1 กุมภาพันธ์ - 30 กันยายน 2559
การเข้าใช้งาน : ค้นผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย หรือ VPN (การใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากภายนอก)
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด โทร. 0 2504 7464-5
อีเมล libservice@stou.ac.th, dilibrary@hotmail.com

สิทธิบริการถ่ายเอกสารพร้อมส่งสำหรับนักศึกษาปริญญาเอกใกล้หมดเวลาแล้ว

นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษา 2/2558 และยังไม่ได้ใช้สิทธิถ่ายเอกสารตามคำขอ ในวงเงิน 1,000 บาท รายชื่อ ขณะนี้ใกล้หมดเวลาใช้สิทธิแล้ว (วันสุดท้ายภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2559) ที่สำคัญสิทธิดังกล่าวไม่สามารถนำไปใช้ในภาคการศึกษาถัดไป ดังนั้นขอให้นักศึกษาติดต่อขอใช้บริการโดยทันทีที่ นางกมลศรี ฤกษ์สมุทร โทร. 0 2504 7464-5 หรือ อีเมล libservice@stou.ac.th, dilibrary@hotmail.com โดยตรวจสอบสิทธิเบื้องต้นได้ที่ ระบบการใช้บริการถ่ายเอกสารของนักศึกษาดุษฏีบัณฑิต มสธ. บนหน้าเว็บไซต์ห้องสมุด http://library.stou.ac.th

บริการระหว่างห้องสมุด PULINET Catalog sharing

ห้องสมุด มสธ.เพิ่มช่องทางการเข้าถึงสื่อการศึกษาของห้องสมุดในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค  (PULINET) ด้วย PULINET Catalog sharing  โดยผู้ใช้สามารถค้นและใช้บริการระหว่างห้องสมุดด้วยตนเองได้ทันทีผ่านระบบอีเมลถึงห้องสมุดมสธ. เพื่อให้ได้สื่อการศึกษาที่ต้องการ ในกรณีที่ห้องสมุด มสธ. ไม่มี ทั้งนี้บริการดังกล่าวบริการเฉพาะบุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาเท่านั้น

ช่องทางการเข้าใช้: เว็บไซต์ห้องสมุด http://library.stou.ac.th เลือก PULINET Catalog sharing
คู่มือการใช้งาน

ข่าวดี!!!หากมีการใช้บริการระหว่างห้องสมุดจากช่องทางดังกล่าว ภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2559 มีสิทธิลุ้นรับของรางวัล เช่น Power Bank กระเป๋าผ้า และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย โดยประกาศผลรางวัล วันที่ 11 กรกฎาคม 2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม:
งานบริการระหว่างห้องสมุด  โทร 0 2504 7464-5
อีเมล libservice@stou.ac.th หรือ dilibrary@hotmail.com

Syndicate content