ค้นหาสื่อการศึกษาของห้องสมุด:

Books & SerialsJournal Indexing ||คู่มือการใช้||
Search the EBSCO Discovery Service:

Keyword Title Author ||คู่มือการใช้||การใช้งาน VPN||

เบิกบานสงกรานต์ไทย

วันที่ 13 เมษายน เริ่มต้นวันสงกรานต์ซึ่งถือว่าเป็นวันปีใหม่ของไทย เป็นช่วงเวลาของความสนุกสนาน การทำบุญ และการร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว

ห้องสมุดมสธ. ขอร่วมสร้างความเบิกบานสงกรานต์ไทย โดยรวบรวมหนังสือหลากหลายทั้งอิ่มบุญ อิ่มใจ อิ่มท้อง และอิ่มเอิบในการท่องเที่ยวทั่วไทยกัน

ความหลากหลายในพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  วันที่ 2 เมษายน ห้องสมุดขอร่วมเทิดพระเกียรติโดยเฉพาะพระอัจฉริยภาพด้านอักษรศาสตร์โดยดูได้จากบทพระราชนิพนธ์จำนวนมากมายที่หลากหลาย ทั้งด้านการท่องเที่ยว ด้านการศึกษา ด้านศิลปะ งานแปล พระราชนิพนธ์แต่ละประเภทล้วนแล้วแต่มีความน่าสนใจทั้งสิ้น

สำหรับผู้สนใจประสงค์จะอ่านพระราชนิพนธ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ห้องสมุด มสธ. ได้จัดไว้เป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

มสธ.ให้บริการหนังสือชุดวิชาแบบออนไลน์

มสธ.ให้บริการเอกสารการสอน และประมวลสาระชุดวิชาในรูปของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) เพื่อเป็นสื่อการศึกษาเสริมในชุดวิชาที่นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาลงทะเบียน  ตั้งแต่ภาคการศึกษาที่ 2/2558 เป็นต้นไป โดยนักศึกษาสามารถเข้าถึงได้บนเว็บไซต์ http://ebook.stou.ac.th/ และ application STOU eBooks ทั้งบน IOS และ Android

แนะนำฐานข้อมูลลงทะเบียน และสืบค้นสารสนเทศจดหมายเหตุ มสธ.

ฐานข้อมูลลงทะเบียนและสืบค้นสารสนเทศจดหมายเหตุ มสธ. เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเอกสารจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ซึ่งถึอว่าเป็นเอกสารที่มีคุณค่าทางการบริหาร การเงิน กฏหมายและมีคุณค่าต่อการศึกษาค้นคว้าทางประวัติ พัฒนาการ กิจกรรมและเหตุการณ์ต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เพื่อให้ผู้ใช้สามารถค้นคว้าเอกสารได้ด้วยตนเอง

จับตาวารสารด้านอาเซียน

ห้องสมุดจัดหาวารสารด้านอาเซียนมาให้บริการ เพื่อตอบรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้แล้ว ดังนี้

วารสารภาษาไทย วารสารภาษาอังกฤษ
- ก้าวทัน ASEAN - Asian Business & Management
- จุลสารจับตาอาเซียน : ASEAN Watch - Asian survey
- วารสารศูนย์ศึกษาเอเชียตะวันออก - Asian journal of communication
- Asian Industrial Magazine - Journal of Asian Economic
- ASEAN Magazine - Modern Asian studies
- ASEAN Focus - Southeast Asian studies
- เอเชียพิจาร  

ผู้สนใจต้องการค้นคว้าวารสารดังกล่าวได้ที่ ห้องสมุด มสธ. หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า โทร 0 2504 7464-5
อีเมล libservice@stou.ac.th, dilibrary@hotmail.com

บริการถ่ายเอกสารพร้อมส่ง...สำหรับนักศึกษาปริญญาเอกเริ่มแล้ว

สำหรับภาคการศึกษา 2/2558 นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ลงทะเบียนเรียนแล้ว (ระหว่างเดือนมีนาคม-กรกฎาคม 2559) นักศึกษาปริญญาเอกสามารถใช้สิทธิถ่ายเอกสารตามคำขอในวงเงิน 1,000 บาท โดยนำใบเสร็จลงทะเบียนในภาคการศึกษา 2/2558 มาแสดงเพื่อขอให้สิทธิดังกล่าว ที่สำคัญสิทธิดังกล่าว ไม่สามารถนำไปใช้ในภาคการศึกษาถัดไปได้

นักศึกษาติดต่อขอใช้บริการได้ที่ นางสาวทิพย์วัลย์ อ่อนใจงาม หรือ นางกมลศรี ฤกษ์สมุทร โทร.0 2504 7464-5 หรือ อีเมล libservice@stou.ac.th, dilibrary@hotmail.com โดยตรวจสอบสิทธิเบื้องต้นได้ที่ ระบบการใช้บริการถ่ายเอกสารของนักศึกษาดุษฏีบัณฑิต มสธ. บนหน้าเว็บไซต์ห้องสมุด http://library.stou.ac.th

หนังสือดีเด่น ประจำปี 2559

ผลการตัดสินหนังสือดีเด่นประจำปี 2559 จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มีรายชื่อหนังสือที่น่าสนใจโดยสรุป ดังนี้

ท่านเป็นผู้โชคดีจากกิจกรรมขอบคุณมิตรห้องสมุด

ห้องสมุด มสธ. ขอขอบคุณผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรมขอบคุณมิตรห้องสมุด ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2559 บัดนี้ ได้ผู้โชคดีแล้ว ดังนี้

กิจกรรมที่ 1: Best Books as Gift

(ห้องสมุดได้มอบของรางวัลแล้วในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559)

  1. นางปาริชาต กาญจนรจิต  สำนักงานอธิการบดี
  2. นายศิริ กิจเมฆ  สำนักงานอธิการบดี
  3. รองศาสตราจารย์ สุภาวดี ธีรธรรมากร  สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

กิจกรรมที่ 2: โชคพุ่งชน คนรักห้องสมุด

รางวัลที่ 1 Power Bank จำนวน 1 รางวัล
1. รองศาสตราจารย์ อรวินท์  เลาหรัชตนันท์  สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์
รางวัลที่ 2 Flash Drive Card 8 GB จำนวน 2 รางวัล
1. นายปรีชา ยามันสะบีดีน    สำนักคอมพิวเตอร์
2. ผศ.ดร.เปรมฤทัย น้อยหมื่นไวย  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
รางวัลที่ 3 กระเป๋าเอกสาร จำนวน 3 รางวัล
1. นางสาวฐิตาภา ไหวดี   สำนักบัณฑิตศึกษา
2. อาจารย์ธนพร สวรรค์พิทักษ์   สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
3. อาจารย์เพชร ทวีวงษ์   สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์

ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านห้องสมุดจะติดต่อกลับไปตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้

Syndicate content