ค้นหาสื่อการศึกษาของห้องสมุด:

Books & SerialsJournal Indexing ||คู่มือการใช้||
Search the EBSCO Discovery Service:

Keyword Title Author ||คู่มือการใช้||การใช้งาน VPN||

แสตมป์เล่าเรื่อง...ประวัติศาสตร์

แสตมป์ ถือเป็นหลักฐานการชำระค่าบริการไปรษณีย์เพื่อการสื่อสารประเภทหนึ่ง  ในอดีต มีความสำคัญมากรวมทั้งเป็นของสะสมของคนที่สนใจมากมาย ห้องสมุด มสธ. ขอนำผู้สนใจรู้จักเรื่องราวประวัติของแสตมป์ รวมทั้งหนังสือได้รวบรวมหนังสือที่น่าสนใจให้เลือกอ่าน

แสตมป์หรือตราไปรษณียากร ถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศอังกฤษ เมื่อปี 2383 ต่อมาปี 2426 เริ่มมีแสตมป์ชุดแรกขึ้นในประเทศไทย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) แสตมป์ให้ทั้งศิลปะและความรู้ บอกเล่าเรื่องประวัติศาสตร์ เป็นภาพสะท้อนชีวิตของประเทศ แต่ละยุคสมัยไม่ว่าเป็นหน่วยงาน สถาบัน ระบอบการปกครอง โบราณวัตถุ วรรณกรรม จิตรกรรม ผ่านภาพหรือสัญลักษณ์ที่ปรากฏบนแสตมป์

เริ่มแล้วกับบริการถ่ายเอกสารของนักศึกษาปริญญาเอก ภาคการศึกษา 1/2558

นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษา 1/2558 สามารถใช้บริการถ่ายเอกสารตามสิทธิของนักศึกษา ในวงเงิน 1,000 บาทได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2559

นักศึกษาสามารถตรวจสอบสิทธิการใช้บริการเบื้องต้นได้ที่ ระบบการใช้บริการถ่ายเอกสารของนักศึกษาดุษฏีบัณฑิต มสธ. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  นางกมลศรี ฤกษ์สมุทร โทร. 0-2504-7464-5 หรือ อีเมล libservice@stou.ac.th, dilibrary@hotmail.com

ของขวัญวันเกษียณจากห้องสมุด

ห้องสมุด มสธ. ขอแสดงความยินดีบุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ปี 2558 ทุกท่าน  ถึงแม้ท่านจะไม่ต้องมาทำงานในหน้าที่เดิมอีกแล้ว แต่ทุกท่านยังสมารถใช้ห้องสมุดได้เหมือนเดิม ไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสือดีๆ  ส่งเสริมสุขภาพกายและใจในหมวด RA อ่านหนังสือธรรมะในหมวด BQ หรือบางท่านอาจจะต้องการทำงานฝึมือเป็นงานอดิเรก หาอ่านได้จากหมวด TT หรือบางท่านมีแผนการท่องเที่ยวไปในสถานที่สวยงามทั้งในเมืองไทยและต่างประเทศ หาอ่านได้จากหมวด DS

ที่สำคัญท่านยังสามารถยืมหนังสือออกนอกห้องสมุดได้ด้วยวิธีการง่ายๆ  มาสมัครเป็นสมาชิกโดยนำรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ติดต่อเจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์บริการยืม คืน ชั้น 1 อาคารบรรณสาร สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 0 2504 7463

ห้องสมุด มสธ. พร้อมยินดีให้บริการค่ะ

ขยายเวลาใช้โปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษ

ข่าวดี!!! โปรแกรม Access English โปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถใช้งานโปรแกรมจาก สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์แทปเล็ต และคอมพิวเตอร์ ได้ตลอดเวลาทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ขยายเวลาการใช้งาน ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

นักศึกษาและบุคลากรของ มสธ. ติดต่อขอรับ Code สำหรับลงทะเบียนการใช้งานครั้งแรกที่ งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า โทร 02 5047464-5 หรือ อีเมล libservice@stou.ac.th, dilibrary@hotmail.com

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานจากตัวเล่มสู่ Mobile

นักวิชาการหลายท่าน คงคุ้นเคยและได้ใช้พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานที่เป็นตัวเล่มกันมาแล้ว ณ วันนี้ เทคโนโลยีก้าวไกล มุ่งประโยชน์ถึงตัวผู้ใช้เป็นสำคัญ พจนานุกรมจึงได้ปรับโฉมเป็นอิเล็กทรอนิกส์ เข้าถึงทาง Mobile เป็น แอปพลิเคชันพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 รวมถึง แอปพลิเคชั่นอ่านอย่างไรและเขียนอย่างไร ฉบับราชบัณฑิตยสถาน เพื่อช่วยให้คนไทยใช้ภาษาไทยได้ง่ายและถูกต้อง ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดได้แล้วทั้งระบบ iOS Version 7, iOS Version 8, Android และ Windows Mobile

เปลี่ยนลิฟต์ห้องสมุด

ขณะนี้ห้องสมุด มสธ. อยู่ระหว่างการเปลี่ยนลิฟต์ภายในอาคารบรรณสาร ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน - 31 ตุลาคม 2558 อาจก่อให้เกิดเสียงดังรบกวนการอ่าน และความไม่สะดวกในการหยิบตัวเล่มหนังสือ จึงขออภัยมา ณ โอกาสนี้

ทดลองใช้ฐานข้อมูล CAB Abstracts

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจร่วมทดลองใช้ ฐานข้อมูล CAB Abstracts ซึ่งเป็นฐานข้อมูลวารสาร หนังสือ รายงานการประชุม งานวิจัย สิทธิบัตรและมาตรฐาน ภาษาต่างประเทศตั้งแต่ปี ค.ศ.1973 – ปัจจุบัน มีเนื้อหาครอบคลุมสาขา Life Science รวมถึงวิชาทางด้านการเกษตร ป่าไม้ สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขและโภชนาการ พืชศาสตร์ สัตวแพทย์และวิชาที่เกี่ยวข้อง เช่น วิศวกรรมเกษตร กีฏวิทยา เทคโนโลยีชีวภาพ สัตวศาสตร์ เกษตรศาสตร์ เศรษฐศาสตร์การเกษตร การท่องเที่ยว และสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ให้ข้อมูลบรรณานุกรม สาระสังเขป และแสดงเอกสารในรูปแบบ PDF

ช่วงทดลองใช้: 8 กันยายน - 31 ตุลาคม 2558

การเข้าใช้งาน : ค้นผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย (การใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากภายนอก)

สอบถามรายละเอียดได้ที่:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด โทร. 02 504 7464-5
อีเมล libservice@stou.ac.th, dilibrary@hotmail.com

ทดลองใช้ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ CAB eBooks

ห้องสมุด มสธ. แนะนำ ฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ CABI eBooks ซึ่งเป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์จากสำนักพิมพ์ CABI ครอบคลุมเนื้อหาด้าน Agriculture, Animal and Veterinary Sciences, Human, Food and Nutrition Sciences, Plant Sciences, Leisure and Tourism และ Environmental Sciences มากกว่า 200 ชื่อเรื่อง สืบค้นได้จาก ชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง หรือ Browse ให้แสดงรายชื่อหนังสือทั้งหมด ผลการสืบค้นแสดงเนื้อหาฉบับเต็มของหนังสือในรูป PDF สามาพิมพ์และบันทึกได้

ช่วงทดลองใช้: 3 กันยายน - 31 ตุลาคม 2558

การเข้าใช้งาน : ค้นผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย (การใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากภายนอก)

สอบถามรายละเอียดได้ที่:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด โทร. 02 504 7464-5
อีเมล libservice@stou.ac.th, dilibrary@hotmail.com

Syndicate content