ค้นหาสื่อการศึกษาของห้องสมุด:

Books & SerialsJournal Indexing
Search the EBSCO Discovery Service:

Keyword Title Author

ห้องสมุดมสธ. ปิดบริการวันจันทร์ ที่ 1 ธันวาคม 2557

ห้องสมุดมสธ. ปิดบริการวันจันทร์ ที่ 1 ธันวาคม 2557 เพื่อประชุมบุคลากร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ หากผู้ใช้บริการประสงค์จะคืนสื่อการศึกษา โปรดคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือล่วงเวลา หรือขอใช้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ หรือ อีเมล libservice@stou.ac.thdilibrary@hotmail.com

ฐานข้อมูลวิชาการเพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิชาการของท่าน

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น ประจำปีงบประมาณ 2558 (ครั้งที่ 1)  ตั้งแต่ 1 พ.ย.57-31 ต.ค. 58 จำนวน  6 ฐานข้อมูล

ระบบแจ้งเตือนส่งคืนสื่อการศึกษาของห้องสมุดใช้งานได้แล้ว

ขณะนี้ระบบการแจ้งเตือนส่งคืนสื่อการศึกษาของห้องสมุดใช้งานได้แล้ว  สมาชิกท่านใดที่ยังไม่ได้สมัคร สามารถสมัครฟรี เพื่อรับสิทธิประโยชน์มายมายจากห้องสมุด เช่น การแจ้งกำหนดวันส่งคืนสื่อการศึกษา กิจกรรมความเคลื่อนไหวในงานบริการห้องสมุด และประชาสัมพันธ์การใช้ทรัพยากรห้องสมุด

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา โทร. 02-504-7464-5 หรือ อีเมล libservice@stou.ac.th, dilibrary@hotmail.com

ฝนหลวง

ฝนหลวง เป็นนวัตกรรมที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประดิษฐ์คิดค้นและพัฒนา โดยใช้เทคโนโลยีในการดัดแปรสภาพอากาศให้เกิดฝน ด้วยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ได้จดทะเบียนสิทธิบัตรชื่อว่า "การดัดแปรสภาพอากาศเพื่อให้เกิดฝน" หรือ "Weather Modification by Royal Rainmaking Technology" นับเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรก ที่ทรงได้รับสิทธิบัตรและเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2545 ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติเทิดพระเกียรติถวายพระราชสมัญญาว่า "พระบิดาแห่งฝนหลวง" โดยกำหนดให้วันที่ 14 พฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ห้องสมุด มสธ. ได้รวบรวมหนังสือที่น่าสนใจเกี่ยวกับ "ฝนหลวงเพื่อปวงประชา" ที่มีให้บริการในห้องสมุด

งดบริการแจ้งเตือนส่งคืนสื่อการศึกษาทาง SMS และอีเมลชั่วคราว

เนื่องจากมีการปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ส่งผลให้ผู้ใช้ไม่ได้รับบริการแจ้งเตือนส่งคืนสื่อการศึกษาผ่านทางระบบ SMS และอีเมล จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ หากระบบใช้งานได้ตามปกติแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

ทั้งนี้ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบข้อมูลการยืมด้วยตนเอง ได้ ที่นี่ คู่มือตรวจสอบข้อมูลการยืม

ห้องสมุดใส่ใจความปลอดภัยของท่าน

ห้องสมุดได้ติดตั้งกล้องวงจรปิด ครอบคลุมพื้นที่บริการในชั้นต่างๆ แล้ว เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในทรัพย์สินของผู้ใช้บริการห้องสมุด แต่ยังคงขอความร่วมมือให้ระมัดระว้งในความปลอดภัยของตัวท่านเองด้วย 

รางเหล็กสู่รางไฟฟ้า

“เราย่อมเห็นอยู่ว่า รถรางเป็นเครื่องสำเร็จประโยชน์แก่มหาชนในพระนครของเรา ด้วยกระทำให้การไปมาในที่ไกลเป็นการง่าย บริษัทนี้ตั้งขึ้นโดยคนไทย น่าชมความฉลาดและความพยายามของผู้ที่จัดการให้สำเร็จได้ จะเป็นตัวอย่างอันดีให้แก่ชนชาวเราทั้งหลายคิดอ่านการงานหาผลประโยชน์สืบไปด้วยความคิด รอบคอบแลมั่นคง ความบริบูรณ์จะพึงมีแก่ชาวเราทั้งหลายเหมือนชนในประเทศอื่น”

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกที่นำกิจการรถรางโดยใช้ม้าลากสายแรกของเมืองไทย และเป็นสายแรกของทวีปเอเซีย เปิดให้บริการในวันที่ 28 กันยายน 2431 วิ่งจากศาลเจ้าพ่อหลักเมืองถึงถนนตก และในปี 2448 ได้เปลี่ยนเป็นการใช้พลังงานไฟฟ้าแทน ทรงเปิดรถรางสายรอบเมืองหรือสายดุสิต เรียกว่า “รถรางสายสีแดง”

"แหล่งเรียนรู้สู่อาเซียน" อยู่ใกล้มือคุณ

ปี 2558 ประเทศไทยจะก้าวสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) สำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ห้องสมุดมสธ.ได้จัดเตรียม "แหล่งเรียนรู้สู่อาเซียน" ให้ทุกคนก้าวสู่ AEC ไปพร้อมกัน


 

Syndicate content