มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วัสดุสารสนเทศจำแนกตามสาขาวิชา ที่จัดให้บริการ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
สาขาวิชา

ศิลปศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
วิทยาการจัดการ
นิติศาสตร์
เศรษฐศาสตร์

วิทยาศาสตร์สุขภาพ
มนุษยนิเวศศาสตร์
รัฐศาสตร์
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
นิเทศศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พยาบาลศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม

ศวน. มสธ. ลำปาง
ศวน. มสธ. สุโขทัย
ศวน. มสธ. นครสวรรค์
ศวน. มสธ. นครนายก
ศวน. มสธ. จันทบุรี
ศวน. มสธ. อุบลราชธานี
ศวน. มสธ. อุดรธานี
ศวน. มสธ. เพชรบุรี
ศวน. มสธ. นครศรีธรรมราช
ศวน. มสธ. ยะลา

ห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี

สถานที่ตั้ง
ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. จันทบุรี หมู่ 1 ถ.จันทบุรี-สระแก้ว อ.มะขาม จ.จันทบุรี 22150 โทรศัพท์ (039) 389430-3 โทรสาร (039) 389434
E-mail Address: cb.adoffice@stou.ac.th

เวลาทำการ
วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. หยุดวันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์


พื้นที่ให้บริการ 5 จังหวัด

จันทบุรี , ตราด , ระยอง , สระแก้ว , ชลบุรี