มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วัสดุสารสนเทศจำแนกตามสาขาวิชา ที่จัดให้บริการ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
สาขาวิชา

ศิลปศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
วิทยาการจัดการ
นิติศาสตร์
เศรษฐศาสตร์

วิทยาศาสตร์สุขภาพ
มนุษยนิเวศศาสตร์
รัฐศาสตร์
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
นิเทศศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พยาบาลศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม

ศวน. มสธ. ลำปาง
ศวน. มสธ. สุโขทัย
ศวน. มสธ. นครสวรรค์
ศวน. มสธ. นครนายก
ศวน. มสธ. จันทบุรี
ศวน. มสธ. อุบลราชธานี
ศวน. มสธ. อุดรธานี
ศวน. มสธ. เพชรบุรี
ศวน. มสธ. นครศรีธรรมราช
ศวน. มสธ. ยะลา

ห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. ลำปาง

สถานที่ตั้ง
หมู่ 2 ถ.ลำปาง-เชียงใหม่ ต.ปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 52190
โทรศัพท์ (054) 269531-3 โทรสาร (054) 269527
E-mail Address: lp.adoffice@stou.ac.th

เวลาทำการ
วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. หยุดวันอาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์


พื้นที่ให้บริการ 8 จังหวัด

ลำปาง , ลำพูน , เชียงใหม่, แพร่ , พะเยา , เชียงราย , แม่ฮ่องสอน , น่าน