มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
วัสดุสารสนเทศจำแนกตามสาขาวิชา ที่จัดให้บริการ ณ ศูนย์วิทยพัฒนา มสธ.
สาขาวิชา

ศิลปศาสตร์
ศึกษาศาสตร์
วิทยาการจัดการ
นิติศาสตร์
เศรษฐศาสตร์

วิทยาศาสตร์สุขภาพ
มนุษยนิเวศศาสตร์
รัฐศาสตร์
เกษตรศาสตร์และสหกรณ์
นิเทศศาสตร์
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
พยาบาลศาสตร์
ข้อมูลเพิ่มเติม

ศวน. มสธ. ลำปาง
ศวน. มสธ. สุโขทัย
ศวน. มสธ. นครสวรรค์
ศวน. มสธ. นครนายก
ศวน. มสธ. จันทบุรี
ศวน. มสธ. อุบลราชธานี
ศวน. มสธ. อุดรธานี
ศวน. มสธ. เพชรบุรี
ศวน. มสธ. นครศรีธรรมราช
ศวน. มสธ. ยะลา

ห้องสมุดศูนย์วิทยพัฒนา มสธ. นครศรีธรรมราช

สถานที่ตั้ง
169 ถ.นครศรีฯ-ร่อนพิบูลย์ ต.นาสาร อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช 80001
โทรศัพท์ (075) 378680-8 โทรสาร (075) 378686

E-mail Address: nr.adoffice@stou.ac.th

เวลาทำการ
วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. หยุดวันอาทิตย์และนักขัตฤกษ์


พื้นที่ให้บริการ 9 จังหวัด

นครศรีธรรมราช , พัทลุง , ตรัง ,สุราษฏร์ธานี, กระบี่ , พังงา , ภูเก็ต , ระนอง , ชุมพร