สมาชิกห้องสมุด มสธ.

สมาชิกห้องสมุด แบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

 1. สมาชิกสามัญ ได้แก่
  • นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช อายุการเป็นสมาชิกตามสถานภาพการเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
  • บุคลากรประจำ อายุการเป็นสมาชิกคราวละ 5 ปี ยกเว้นพนักงานมหาวิทยาลัย และลูกจ้างประจำ งบประมาณเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย อายุการเป็นสมาชิก คราวละ 1 ปี
  • อาจารย์พิเศษ อายุการเป็นสมาชิกคราวละ 1 ปี
  • บุคคลเกษียณอายุราชการ อายุการเป็นสมาชิกคราวละ 1 ปี
  • ลูกจ้างชั่วคราวรายปีและลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน อายุการเป็นสมาชิกคราวละ 1 ปี
 2. สมาชิกสมทบ ได้แก่ ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน บุคคลภายนอกที่สมัครเป็นสมาชิกสมทบ
  หลักฐานการสมัครสมาชิก
  • บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรลูกจ้างของมหาวิทยาลัย หรือบัตรประจำตัวนักศึกษาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่กรณี
  • รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน

หมายเหตุ

 • นักศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นสมาชิกห้องสมุดโดยสถานภาพ โดยใช้บัตรประจำตัวนักศึกษาเป็นบัตรสมาชิกห้องสมุด
 • อาจารย์พิเศษ ลูกจ้างชั่วคราวรายปี และลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน นอกจากหลักฐานการสมัคร พร้อมคำรับรองการสมัครสมาชิกจากผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัย ระดับประธานสาขาวิชา ผู้อำนวยการหรือเทียบเท่า
 • บุคคลภายนอก ชำระค่าสมัครสมาชิกสมทบตามประกาศของมหาวิทยาลัย