ค้นหาสื่อการศึกษาของห้องสมุด:

Books & SerialsJournal Indexing ||คู่มือการใช้||
Search the EBSCO Discovery Service:

Keyword Title Author ||คู่มือการใช้||การใช้งาน VPN||

ส่งความรัก...ด้วยสุขภาพที่ดี

วันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ เราสามารถส่งความรักและความปรารถนาดีให้แก่กันได้หลากหลาย รูปแบบ การได้เห็นคนรักมีสุขภาพกายและใจที่ดี เป็นความรักจากห้องสมุด มสธ. ขอมอบให้ทุกท่านด้วยหนังสือที่มีให้บริการแล้ว

ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2557

ห้องสมุด มสธ. ร่วมแสดงความยินดีกับนางชมัยภร บางคมบาง (แสงกระจ่าง) ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.)

นางชมัยภร บางคมบาง (แสงกระจ่าง) เกิดเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2493 ที่จังหวัดจันทบุรี ปัจจุบันอายุ 64 ปี มีผลงานการประพันธ์มากมาย ทั้งบันเทิงคดีและสารคดี โดยมีหลากหลายนามปากกา เช่น ชมัยภร แสงกระจ่าง, ไพลิน รุ้งรัตน์, บัวแพน นันทพิสัย, ชมจันทร์ และบุณฑริกา มีผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติมาแล้ว 22 เรื่อง เช่น บันทึกจากลูก(ผู้)ชาย, อ่านหนังสือเล่มนี้เถอะ..ที่รัก, คุณปู่แว่นตาโต และโดยเฉพาะ “รวมเรื่องสั้นในสวนฝัน” ที่ได้รับรางวัลชมเชยประเภทเรื่องสั้น ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ประจำปี 2547 ซึ่งผลงานที่โดดเด่นมีทั้งที่เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา รวมถึงมีการนำไปจัดทำเป็นละครอีกหลายเรื่อง เช่น กระท่อมแสงเงิน, จดหมายถึงดวงดาว, บ้านไร่เรือนตะวัน, พระอาทิตย์คืนแรม, รังนกบนปลายไม้ เป็นต้น

สำนักบรรณสารสนเทศ ร่วมเชิดชูเกียรติในรางวัลครั้งนี้ด้วย และได้รวบรวมผลงานของท่านที่น่าสนใจให้แล้ว

บุคลากรห้องสมุด มสธ. ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น

บุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. ได้รับรางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 5 หัวข้อ "Strategy of Library Creation" ได้แก่ผลงานเรื่อง STOU Ubiquitous Library (ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเปิดที่ให้บริการทั่วถึง ทุกที่ ทุกเวลา) เจ้าของผลงานโดย นายชัยวัฒน์ น่าชม นางวีรญา สุติราช และนายสมชาย บุญปัญญา บุคลากรสังกัดศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศ สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ.

มารู้จักฐานมัลติมีเดียสำหรับสร้างสื่อนำเสนอ

ห้องสมุดมสธ.ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลมัลติมีเดียของสำนักพิมพ์ Binumi เป็นฐานที่ให้ข้อมูลสื่อเพื่อการศึกษา สำหรับเป็นแนวทางการสร้างสื่อนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ประกอบด้วย วิดีโอคลิป (Video Clip) ภาพนิ่ง (Image Stills) และแทร็กเสียง (Audio Tracks) ครอบคลุมทุกสาขาวิชา  คู่มือการใช้งาน

ระยะเวลาการทดลองใช้: วันนี้ – 12 กรกฎาคม 2558
การเข้าใช้งาน : ค้นผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย (การใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากภายนอก)

สอบถามรายละเอียดได้ที่: งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด โทร. 02 504 7464-5
อีเมล libservice@stou.ac.thdilibrary@hotmail.com

ฐานข้อมูลวิชาการเพื่อสร้างสรรค์ผลงานวิชาการ มสธ. ประจำปี 2558

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลเพื่อการสืบค้น ประจำปีงบประมาณ 2558 จำนวน 14 ฐานข้อมูล แบ่งตามกลุ่มสาขาประกอบด้วย

กลุ่มสหสาขาวิชา จำนวน 8 ฐานข้อมูล

ทดลองใช้งานฐานข้อมูล Communication & Mass Media Complete

ห้องสมุดมสธ.ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Communication& Mass Media Complete เป็นฐานข้อมูลบทความวารสาร และเอกสาร สำหรับสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ผลการค้น : ประกอบด้วยบรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารฉบับเต็มจากวารสารวิชาการ คำศัพท์ด้านการสื่อสาร รวมทั้งสามารถสืบค้นชีวประวัติของผู้เขียนเด่น ๆ พร้อมผลงาน

การเข้าใช้งาน : ค้นผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย (VPN) (คู่มือการใช้งาน VPN)

สอบถามรายละเอียดได้ที่: งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด โทร. 02 504 7464-5
(ระยะเวลาการทดลองใช้ : วันนี้ – 12 ธันวาคม 2558)

สิทธิการใช้บริการถ่ายสำเนาเอกสาร ภาคการศึกษา 1/2557 ใกล้หมดเวลาแล้ว

นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษา 1/2557 และยังไม่ได้ใช้สิทธิถ่ายเอกสารตามคำขอ ในวงเงิน 1,000 บาท ขณะนี้ใกล้หมดเวลาใช้สิทธิแล้ว (วันสุดท้ายภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2558) ที่สำคัญสิทธิดังกล่าวไม่สามารถนำไปใช้ในภาคการศึกษาถัดไป ดังนั้นขอให้นักศึกษาติดต่อขอใช้บริการโดยทันทีที่ นางกมลศรี ฤกษ์สมุทร โทร. 0-2504-7464-5 หรือ อีเมล libservice@stou.ac.th, dilibrary@hotmail.com

ห้องสมุดปิดบริการวันที่ 15-16 ม.ค. 58

ห้องสมุดปิดบริการวันที่ 15-16 มกราคม 2558 เนื่องจากห้องสมุดจัดสัมมนาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพงานบริการห้องสมุด เพือผู้ใช้เป็นสำคัญ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ ทั้งนี้ผู้ใช้บริการยังสามารถใช้บริการอื่นๆ ได้ตามปกติ ดังนี้

Syndicate content