Search the EBSCO Discovery Service:

Keyword Title Author ||คู่มือการใช้||การใช้งาน VPN||

ค้นหาสื่อการศึกษาของห้องสมุด:


Books & Serials Journal Indexing ||คู่มือการใช้||

ห้องสมุด มสธ.มีฐานข้อมูลน่าสนใจมาให้ใช้อีกแล้ว

ห้องสมุดมสธ.มีฐานข้อมูลที่น่าสนใจจากสำนักพิมพ์ Cengage Leaning (Indo-China) Limited ให้ทดลองใช้งาน จำนวน 3 ฐานข้อมูล ดังนี้

เชิญผู้สนใจใช้งานฐานข้อมูล Oxford Scholarship Online (OSO)

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา หรือผู้ที่สนใจร่วมทดลองใช้ฐานข้อมูล Oxford Scholarship Online (OSO) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) แบบฉบับเต็ม จากสำนักพิมพ์ Oxford University Press ซึ่งครอบคลุมสาขาวิชาฟิสิกส์ ชีววิทยา เคมี คณิตศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ กฎหมาย ภาษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ฯลฯ

ระยะเวลาการทดลองใช้ : วันนี้ - 31 กรกฏาคม 2558

การเข้าใช้งาน : ค้นผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย (การใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากภายนอก)

สอบถามรายละเอียดได้ที่:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด โทร. 02 504 7464-5 อีเมล libservice@stou.ac.th, dilibrary@hotmail.com

เชิญผู้สนใจใช้งานฐานข้อมูล Global e-Journal Library (GejL) All Complete

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Global e-Journal Library (GejL) All Complete ซึ่งรวบรวมวารสารมากกว่า 17,000 ชื่อเรื่อง 6,000,000 บทความ จากหลากหลายแหล่งที่มา มากกว่า 132 ประเทศทั่วโลก สามารถใช้งานได้ทั้งลักษณะฉบับเต็ม (Full Text) และบทคัดย่อ (Abstract) มีเนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา เช่น Agricultural an Biological Sciences, Art&Humanities, Basic Sciences, Engineering & Technology, Social and Manager Sciences

ระยะเวลาการทดลองใช้ : วันนี้ - 31 สิงหาคม 2558

การเข้าใช้งาน : ค้นผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย (การใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากภายนอก)

สอบถามรายละเอียดได้ที่:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด โทร. 02 504 7464-5 อีเมล libservice@stou.ac.th, dilibrary@hotmail.com

ห้องสมุดอยู่ระหว่างการปรับขยายชั้นหนังสือ

ขณะนี้ห้องสมุดอยู่ระหว่างการปรับขยายชั้นหนังสือ เพื่อแก้ไขปัญหาหนังสือล้นชั้น ในระหว่างวันที่ 13 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2558  บริเวณชั้น 3 และ ชั้น 4 อาคารบรรณสาร ทั้งนี้อาจส่งผลต่อความไม่สะดวกในการใช้บริการห้องสมุด จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

วารสาร มสธ.ผ่านการรับรองคุณภาพทางวิชาการแล้ว

เป็นที่น่ายินดี วารสารวิชาการของมสธ. ผ่านการรับรองจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) แล้ว จำนวน 5 ชื่อเรื่อง ได้แก่

  • วารสารการจัดการสมัยใหม่
  • วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช
  • วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ
  • วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  • วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

โดยวารสารทั้ง 5 ชื่อผ่านการรับรองจนถึง 31 ธันวาคม 2562 และอยู่ในฐานข้อมูล TCI แล้ว โดยเฉพาะวารสารการจัดการสมัยใหม่ และวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช จะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไปด้วย

ผู้สนใจต้องการค้นคว้าวารสารทั้ง 5 ชื่อเรื่องได้ที่ ห้องสมุด มสธ. หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า โทร 02 5047464-5 อีเมล libservice@stou.ac.th, dilibrary@hotmail.com

ใช้งานคลังสารสนเทศดิจิทัลผ่าน Mobile Device

ห้องสมุด มสธ. ให้บริการค้นสารสนเทศดิจิทัลฉบับเต็มในคลังสารสนเทศดิจิทัลผ่าน Mobile Device ภายในคลังสารสนเทศดิจิทัลประกอบไปด้วย 4 ฐานข้อมูล คือ

  1. คลังปัญญา ตำรา มสธ.
  2. คลังสารสนเทศดิจิทัลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
  3. คลังสารสนเทศดิจิทัลนนทบุรีท้องถิ่นของเรา
  4. คลังสารสนเทศดิจิทัล ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

ผู้ใช้สามารถสืบค้นได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่าน URL http://m.digitallib.stou.ac.th

วันเปลี่ยนแปลงปกครองไทย 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475

วันที่ 24 มิถุนายน เป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข อยู่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ห้องสมุด มสธ. ร่วมรำลึกเหตุการณ์สำคัญโดยจัดเตรียมหนังสือที่เกี่ยวข้อง “การเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทย 2475” ไว้ให้บริการแล้ว

 

ต้องการฝึกฝนภาษาอังกฤษฟังทางนี้

ห้องสมุด มสธ. เชิญชวนผู้สนใจที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นต้อนรับการเข้าสู่ AEC อย่างง่ายๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยโปรแกรม Access English โปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถใช้งานโปรแกรมจาก สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์แทปเล็ต และคอมพิวเตอร์ ได้ตลอดเวลาทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดยติดต่อขอรับ Code สำหรับลงทะเบียนการใช้งานครั้งแรกที่ งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า โทร 02 5047464-5

URL:  http://accessenglishnow.com/platform

ระยะเวลาทดลองใช้งาน: วันนี้- 31 สิงหาคม 2558
สอบถามรายละเอียดได้ที่:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด โทร. 02 504 7464-5
อีเมล libservice@stou.ac.th, dilibrary@hotmail.com

Syndicate content