ค้นหาสื่อการศึกษาของห้องสมุด:

Books & SerialsJournal Indexing ||คู่มือการใช้||
Search the EBSCO Discovery Service:

Keyword Title Author ||คู่มือการใช้||การใช้งาน VPN||

วันประกาศผลการประกวดกิจกรรม Happy Brain

ห้องสมุด มสธ. จะประกาศผลกิจกรรม Happy Brian 3 กิจกรรม คือ

 1. ประกวดภาพถ่ายห้องสมุด (Happy Photo)
 2. ประกวดหนังสือเล่มโปรด (Happy Book)
 3. ประกวดเขียน Blog (Happy Blog)

ในวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 นี้ ทางเว็บไซต์ห้องสมุด พร้อมแจ้งผลทางโทรศัพท์ และจะมีพิธีมอบรางวัลในวันจันทร์ที่ 1 กันยายน 2557 เวลา 13.30-14.30 น. ณ อาคารบรรณสาร ชั้น 1

ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความสนใจ และเข้าร่วมกิจกรรมกับสำนักบรรณสารสนเทศ

ขยายเวลาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดโครงการHappy Brain

ด่วน!!! ห้องสมุดขยายเวลาส่งผลงานเข้าร่วมประกวดภายใต้โครงการ Happy Brain ใน 2 กิจกรรม คือ

 • ประกวดภาพถ่ายห้องสมุด (Happy Photo)
 • ประกวดหนังสือเล่มโปรด (Happy Book)

โดยขยายเวลาส่งผลงานเข้าร่วมประปวด ภายในวันพุธที่ 20 สิงหาคม 2557 นี้

การเข้าดูสถิติ (InfoStation) ของระบบห้องสมุดอัตโนมัติ VTLS

สำนักบรรณสารสนเทศได้ปรับเปลี่ยนระบบการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ (OPAC) จาก VTLS Virtua OPAC เป็น Chamo (VTLS Social OPAC) ทำให้ไม่สามารถเข้าดูสถิติจากช่องทางเดิมได้

ศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศ ได้เพิ่มช่องทางการเข้าดูสถิติดังกล่าวผ่านหน้าเว็บไซต์ห้องสมุดภายใต้เมนู About Library > Statistics > InfloStation ให้สามารถใช้งานได้เรียบร้อยแล้ว

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วุฒิ ปริญญาตรี

สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ทำหน้าที่บรรณารักษ์งานบริการห้องสมุด ณ ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา จำนวน 2 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการได้ที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักบรรณสารสนเทศ อาคารวิชาการ 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 18-29 สิงหาคม 2557

รายละเอียดการรับสมัคร

โครงการพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้

สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงเป็นนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรงมีสายพระเนตรที่ยาวไกลในเรื่องทรัพยากรธรรมชาติ พระองค์ทรงพยายามที่จะให้ราษฎรมีความรัก ความผูกพันในทรัพยากรธรรมชาติ โครงการด้านสิ่งแวดล้อมจึงเกิดขึ้น เช่น โครงการป่ารักน้ำ พระองค์พระราชดำเนินเข้าไปยังพื้นที่ ทรงบันทึกแนวความคิดและขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับการสร้างป่ารักน้ำไว้อย่างละเอียดชัดเจน เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทาง ตั้งพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะพลิกฟื้นคืนชีวิตให้แก่ป่า คืนป่าให้แก่แผ่นดิน

นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ต้องการยืมสื่อการศึกษาต้องทำอย่างไร

นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ที่ต้องการยืมสื่อการศึกษาของห้องสมุใช้บัตรนักศึกษาเป็นบัตรสมาชิกห้องสมุดได้ทันที ทั้งนี้ในช่วงต้นภาคการศึกษาขอให้นำหลักฐานแสดงเพิ่มเติม ดังนี้

 1. หลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนเรียนชุดวิชา
 2. บัตรประจำตัวบัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ

สิทธิในการยืมสื่อการศึกษา

 • นักศึกษาปริญญาโท
  • หนังสือ/เอกสารการสอนชุดวิชา  จำนวน 10 เล่ม 14 วัน
  • วิทยานิพนธ์  จำนวน 2 เล่ม 7 วัน
 • นักศึกษาปริญญาเอก
  • หนังสือ/เอกสารการสอนชุดวิชา   จำนวน 15 เล่ม 14 วัน
  • วิทยานิพนธ์   จำนวน 5 เล่ม 7 วัน

     (ไม่คืนหนังสือตามกำหนด และหนังสือเสียหายมีค่าปรับ)

บริการเสริมเพิ่มความสะดวกสบาย

 • แจ้งกำหนดการคืนสื่อฯ ล่วงหน้าทาง SMS และอีเมล
 • ตรวจสอบ/จอง/ยืมต่อทางออนไลน์
 • ส่งคืนสื่อการศึกษาทางไปรษณีย์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่องานบริการยืมคืน โทร 02-504-7463

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2557

ห้องสมุดยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ที่ท่านกับเราจะเป็นคู่คิด มิตรแท้ ตลอดการเรียนจนจบการศึกษา ห้องสมุดเตรียมพร้อมแล้วทั้งสื่อการศึกษา บริการห้องสมุดที่ท่านจะเข้ามาใช้ได้ตลอดเวลา 7/24 (7วัน 24ชั่วโมง) และคู่มือการใช้ห้องสมุด

แล้วพบกันในกิจกรรมปฐมนิเทศ นักศึกษาใหม่ตลอดเดือนสิงหาคม 2557

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Brain)

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีความสุข (Happy Brain) และเข้าร่วมการประกวดในหัวข้อต่างๆ พร้อมลุ้นรับรางวัลมากมาย ระหว่างวันที่ 1-22 สิงหาคม 2557

Syndicate content