ค้นหาสื่อการศึกษาของห้องสมุด:

Books & SerialsJournal Indexing ||คู่มือการใช้||
Search the EBSCO Discovery Service:

Keyword Title Author ||คู่มือการใช้||การใช้งาน VPN||

"แหล่งเรียนรู้สู่อาเซียน" อยู่ใกล้มือคุณ

ปี 2558 ประเทศไทยจะก้าวสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) สำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ ห้องสมุดมสธ.ได้จัดเตรียม "แหล่งเรียนรู้สู่อาเซียน" ให้ทุกคนก้าวสู่ AEC ไปพร้อมกัน


 

รางวัลซีไรต์ ประจำปี 2557

คณะกรรมการตัดสินรางวัลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียน (ซีไรต์) ของประเทศไทย ประจำปี 2557 ได้มีมติให้หนังสือรวมเรื่องสั้น “อสรพิษและเรื่องอื่นๆ” ของนายแดนอรัญ แสงทอง ได้รับรางวัล ซีไรต์ ประจำปี 2557 โดยมีหนังสือเรื่องสั้นที่เข้ารอบ จำนวน 6 เรื่อง ได้แก่

  • อสรพิษและเรื่องอื่นๆ ของ แดนอรัญ แสงทอง
  • เสือกินคน ของ สาคร พูลสุข
  • สามานย์ สามัญ ของ อุทิศ เหมะมูล
  • เรื่อง ผม เล่า ของ จำลอง ฝั่งชลจิตร
  • มะละกาไม่มีทะเล ของ จเด็จ กำจรเดช
  • หญิงเสาและเรื่องราวอื่น ของ กล้า สมุทวณิช

JSTOR ฐานข้อมูลออนไลน์สหสาขาวิชา

ห้องสมุดมสธ.ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล JSTOR ซึ่งมีเนื้อหาครอบคลุมสหสาขาวิชา ได้แก่ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูล

  • JSTOR archive collections
  • ข้อมูลปฐมภูมิ
  • วารสารฉบับปัจจุบัน (Current issues) และ
  • สืบค้น Book at JSTOR โดยได้เอกสารฉบับเต็ม จำนวน 100 ชื่อเรื่อง

ทั้งนี้ผู้ใช้สามารถเข้าใช้งานผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย (VPN) เท่านั้น (คู่มือการใช้งาน VPN)
URL :  http://www.jstor.org
ระยะเวลาการทดลองใช้: 16 ตุลาคม – 15 ธันวาคม 2557
คู่มือการเข้าใช้งานฐานข้อมูล JSTOR : http://about.jstor.org/jstor-help-support/how-to-use-jstor

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด โทร. 02 504 7464-5

บริการถ่ายสำเนาเอกสาร สำหรับนักศึกษาปริญญาเอกมาแล้ว

นักศึกษาปริญญาเอกที่ลงทะเบียนภาคการศึกษา 1/2557 ใช้บริการถ่ายเอกสารตามสิทธิของนักศึกษา ในวงเงิน 1,000 บาทได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 28 ก.พ.58 หากพลาดสิทธิครั้งนี้แล้วไม่สามารถใช้ในภาคการศึกษาถัดไป

นักศึกษาสามารถตรวจสอบสิทธิการใช้บริการเบื้องต้นได้ที่ ระบบการใช้บริการถ่ายเอกสารของนักศึกษาดุษฏีบัณฑิต มสธ. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางกมลศรี ฤกษ์สมุทร โทร. 0-2504-7464-5 หรือ อีเมล libservice@stou.ac.th, dilibrary@hotmail.com

ต้อนรับเปิดเทอมนี้กับบริการ “ให้ยืมเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต”

เปิดเทอมนี้นักศึกษาและบุคลากร มสธ.จะได้พบกับบริการ “ให้ยืมเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต” ใช้ภายในห้องสมุด เพื่อการศึกษาค้นคว้า สืบค้นข้อมูล และอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2557 เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า โทร 02 504 7464-5 อีเมล libservice@stou.ac.th, dilibrary@hotmail.com

วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 8 กันยายน

การรู้หนังสือ เป็นเรื่องสำคัญที่ปัจจุบันทั้งโลกให้ความสำคัญ เพราะนับเป็นกลวิธีสำคัญที่จะสร้าง คุณภาพของคนในประเทศได้เป็นอย่างดี ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าต่อไป โดยองค์การยูเนสโก ได้ประกาศให้วันที่ 8 กันยายนของทุกปี เป็นวันที่สากลแห่งการรู้หนังสือ

ห้องสมุดเป็นแหล่งขุมทรัพย์ทางปัญญา โดยมีหนังสือเป็นทุนทางปัญญาที่คนควรจะไขว่ขว้าให้มากที่สุด สำนักบรรณสารสนเทศได้ร่วมเฉลิมฉลองวันสากลแห่งการรู้หนังสือ โดยรวบรวมหนังสือที่น่าสนใจเกี่ยวกับการอ่านไว้หลากหลายรูปแบบ ที่เป็นการอ่านซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อผู้อ่านทั้งสิ้น

สารสนเทศจดหมายเหตุมหาวิทยาลัย ขอแนะนำแสตมป์ชุดพิเศษ ที่ระลึก 36 ปี มสธ.

เนื่องในโอกาสครบรอบ 36 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช วันที่ 5 กันยายน 2557 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชและบริษัทไปรษณีย์ไทยได้ร่วมมือกันจัดทำ แสตมป์ชุดพิเศษ ที่ระลึก “36 ปี มสธ.สร้างชุมชนเข้มแข็งสู่ประชาคมอาเซียน" เป็นแสตมป์ส่วนตัวชุดพิเศษมีทั้งหมด 84 แบบ แสตมป์ชุดนี้ถือเป็นคอลเลคชั่นแสตมป์ที่มีจำนวนแบบมากที่สุดเท่าที่บริษัทไปรษณีย์ไทยเคย จัดพิมพ์ให้แก่หน่วยงานต่างๆ เหมาะสำหรับผู้รักการสะสมและมอบเป็นของขวัญของที่ระลึกแก่คนพิเศษ

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตามที่สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้ดำเนินการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วุฒิปริญญาตรี ทำหน้าที่บรรณารักษ์งานบริการห้องสมุด ณ ฝ่ายบริการสื่อการศึกษาไปแล้วนั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกได้เสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏผลผู้สอบคัดเลือกได้ จำนวน 7 ราย ดังนี้

Syndicate content