ค้นหาสื่อการศึกษาของห้องสมุด:

Books & SerialsJournal Indexing ||คู่มือการใช้||
Search the EBSCO Discovery Service:

Keyword Title Author ||คู่มือการใช้||การใช้งาน VPN||

นักศึกษาปริญญาเอก ใช้บริการถ่ายสำเนาเอกสารฯ กับห้องสมุดได้แล้ว

ห้องสมุด มสธ. เชิญชวนนักศึกษาปริญญาเอก ใช้บริการถ่ายเอกสารตามสิทธิของนักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคการศึกษา 2/2556 ในวงเงิน 1,000 บาทได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 15 พ.ค. 57 ดังนั้นหากนักศึกษาไม่อยากพลาด โปรดติดต่อขอใช้บริการได้ที่ งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า โดยสามารถตรวจสอบสิทธิการใช้บริการเบื้องต้นได้ที่

ระบบการใช้บริการถ่ายเอกสารของนักศึกษาดุษฏีบัณฑิต มสธ. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางกมลศรี ฤกษ์สมุทร โทร. 0-2504-7464-5
หรือ อีเมล์ libservice@stou.ac.th, dilibrary@hotmail.com

เชิญทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ McGraw-Hill

ห้องสมุดมสธ.ขอเชิญทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ McGraw-Hill ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชา ทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ใช้สามารถเข้าสืบค้นได้ที่ http://portal.igpublish.com ฐานข้อมูลนี้ใช้งานผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย (VPN) เท่านั้น (การใช้งาน VPN)

ระยะเวลาการทดลองใช้ วันนี้ - 15 มิถุนายน 2557

ผู้สนใจต้องการคำแนะนำการค้นโปรดติดต่อ
นางกมลศรี ฤกษ์สมุทร
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด โทร. 02 504 7464-5

การสัมมนา “การบริหารงานข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) : แปลงแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการ”

สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานกลุ่มย่อยข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค กำหนดจัดการสัมมนา “การบริหารงานข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) : แปลงแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการ” ในระหว่างวันที่ 24–26 มีนาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานย่อย ได้ร่วมระดมความคิดแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2557 -2559 สู่แผนปฏิบัติการ เพื่อสร้างสรรค์งานที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกันในงานห้องสมุด ตลอดการสัมมนามีกิจกรรมเผยแพร่สารสนเทศพระปกเกล้าศึกษา ได้แก่ นิทรรศน์ทัศนา “120 ปี ผ่านฟ้า ประชาธิปก” และเยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญร่วมเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก

ห้องสมุด มสธ. ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกท่าน ในโอกาสวันซ้อมใหญ่ งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ระหว่างวันที่ 14-16 มีนาคม 2557 อย่าลืมแวะถ่ายภาพที่ห้องสมุด ซึ่งได้จัดเตรียมซุ้มแสดงความยินดี และจัดบรรยากาศสวยงามของห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี เพื่อให้ทุกท่านเก็บภาพประทับใจไว้เป็นที่ระลึก ตั้งแต่เวลา 8.30 - 16.30 น. และหากท่านมาเป็น 5 คนแรกของวัน ห้องสมุดมีของที่ระลึกมอบเป็นของขวัญในวันรับปริญญาให้อีกด้วย 

สำหรับภาพบรรยากาศความประทับใจของปีที่ผ่านมา ห้องสมุดได้ประมวลภาพของปีการศึกษา 2554 2553 มาให้แล้ว

ศิลปินแห่งชาติประจำปี 2556 สาขาวรรณศิลป์

ห้องสมุด มสธ. ร่วมแสดงความยินดีกับศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ตามสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) ประกาศรายชื่อ "ศิลปินแห่งชาติประจำปี 2556 สาขาวรรณศิลป์" ได้แก่
 
  • นางรำไพพรรณ สุวรรณสาร ศรีโสภาค (โสภาค สุวรรณ)
  • นายเจริญ มาลาโรจน์ (มาลา คำจันทร์)
  • นายวินทร์ เลียววาริน (วินทร์ เลียววาริน)
ห้องสมุดได้รวบรวมผลงานของท่านที่มีให้บริการในห้องสมุดแล้ว

ธรรมะกับความรัก

ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557 ตรงกับวันแห่งความรักและวันสำคัญทางพุทธศาสนาคือ วันมาฆบูชา ผู้ดำเนินชีวิตด้วยธรรมะย่อมมีความรักที่เปี่ยมล้นไปด้วยปีติยินดีเป็นอย่างยิ่ง ทุกคนเลือกที่จะปฏิบัติตามแนวทางนี้ได้ เพราะทุกอย่างเริ่มต้นที่...ตัวเรา
ห้องสมุด มสธ. ได้รวบรวมรายชื่อหนังสือเกี่ยวกับ “ธรรมะกับความรัก” ที่มีให้บริการแล้ว

รางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการดีเด่น ประจำปี 2557

บุคลากรห้องสมุด มสธ. ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการดีเด่น จากการสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 4 เรื่อง นวัตกรรม; เครื่องมือสำคัญของห้องสมุดยุค Social Network ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รางวัลที่ได้รับคือ

  1. รางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานด้วยวาจา เรื่อง ถอดบทเรียนการจัดการความรู้ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่างปี 2553-2556 นำเสนอโดย นายชัยวัฒน์ น่าชม
  2. รางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานโดยโปสเตอร์ เรื่อง ระบบการควบคุมภายในที่ดีของกระบวนงาน การพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดให้ติดอันดับต้นในผลการค้นด้วยเซิร์ชเอ็นจิน นำเสนอโดย นายชัยวัฒน์ น่าชม และ นายสมชาย บุญปัญญา

ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล WARC

ห้องสมุด มสธ ขอเชิญผู้สนใจทดลองใช้ฐานข้อมูล WARC ซึ่งเป็นฐานข้อมูลหนังสือและวารสารทางด้านการตลาด การบริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร การจัดการ การโฆษณา และข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจทั่วโลก ตั้งแต่ปี 1986-ปัจจุบัน ฐานข้อมูลนี้ใช้งานผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย (VPN) เท่านั้น (หากสนใจการใช้งาน VPN สามารถศึกษาได้ที่ คู่มือ)

ระยะเวลาการทดลองใช้: วันนี้ – 13 กุมภาพันธ์ 2557
URL: https://www.warc.com/security/login/autologin.aspx

ผู้สนใจศึกษาการใช้งานฐานข้อมูลด้วยตนเองที่คู่มือ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นางสาวเพ็ญพรรณ จารุสาร งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด โทร. 02 504 7464-5

Syndicate content