สืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ(แนะนำการค้น)

Database : Book & Serials

Database : Journal Indexing

Search the EBSCO Discovery Service:

Keyword Title Author

ขอเชิญสมัครสมาชิกระบบ Library SMS เพื่อรับข่าวสารห้องสมุด มสธ. ฟรี!!!

ห้องสมุดขอเชิญสมาชิกสมัครระบบ Library SMS เพื่อรับข่าวสารห้องสมุด มสธ.ผ่านโทรศัพท์มือถือทุกระบบ ประกอบด้วย การแจ้งกำหนดวันส่งคืนสื่อการศึกษา กิจกรรมความเคลื่อนไหวในงานบริการห้องสมุด และประชาสัมพันธ์การใช้ทรัพยากรห้องสมุด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ทั้งนี้จะเริ่มให้บริการตั้งแต่เดือนมกราคม 2556 เป็นต้นไป

หากมีปัญหาการใช้บริการหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมโปรดติดต่อ ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โทรศัพท์ : 0-2504-7464-5 e-mail : libservice@stou.ac.th

เชิญผู้สนใจยื่นข้อเสนอการรับจ้างถ่ายเอกสาร

ขอเชิญผู้สนใจยื่นข้อเสนอการรับจ้างถ่ายเอกสาร ภายในห้องสมุด สำนักบรรณสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2555 ในวันและเวลาราชการ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณสุภาภรณ์ โมราศิลป์
สำนักงานเลขานุการ สำนักบรรณสารสนเทศ
อาคารวิชาการ 1 ชั้น 2 โทร.0 2504 7447

ดาวน์โหลดรายละเอียด

หนังสือพระราชทานแก่นายบารัค โอบามา

เมื่อวันอาทิตย์ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับนายบารัค โอบามา ประธานาธิบดีแห่งสหรัฐอเมริกาและคณะ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาล เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่าง ๒ ประเทศ ที่มีมายาวนานเกือบ ๑๘๐ ปี ทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานหนังสือแก่นายบารัค โอบามา จำนวน ๓ เล่ม ซึ่งมีให้บริการที่ห้องสมุดแล้ว

ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Sage Knowledge

สำนักบรรรณสารสนเทศขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ Sage Knowledge ที่มีเนื้อหาครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาการจัดการ ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ นิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ และสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลาการทดลองใช้ วันนี้ - 15 พฤษภาคม 2556

ผู้สนใจต้องการคำแนะนำการค้นโปรดติดต่อ งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด โทร. 02 504 7464-5 หรือศึกษาการใช้งานได้จาก คู่มือ

สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า : ปราชญ์อักษรศาสตร์ไทย

เนื่องในวันที่ 25 พฤศจิกายน เป็นวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว  พระองค์เป็นกษัตริย์ที่มีคุณูปการต่อประเทศไทยเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะในแวดวงวรรณกรรม  พระองค์ได้รับการยกย่องให้เป็นสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า  อีกทั้งยังได้รับการยกย่องจากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของสหประชาชาติ (UNESCO) ให้ทรงเป็นปราชญ์สยาม คนที่ 5 สำนักบรรณสารสนเทศขอร่วมเทิดพระเกียรติด้วยการรวบรวมหนังสือน่าสนใจที่มีให้บริการในห้องสมุด

ขอเชิญชมนิทรรศการออนไลน์ เรื่อง มอญขวาง

“...มอญชอบปลูกเรือนขวางแม่น้ำ เอาด้านขื่อลงทางแม่น้ำ จึงกล่าวกันว่ามอญขวาง แล้วคนจึงเอามาประดิษฐ์พูดเป็นคำหยาบ มาคิดดูเห็นว่าพวกมอญปลูกเรือนเช่นนั้น น่าจะประสงค์เอาด้านขื่อรับแดด เพราะแม่น้ำตรงนั้นยาวตามเหนือลงมาใต้จึงเห็นขวางแม่น้ำ ปลูกเช่นนั้นหันหน้าเรือนไปทางทิศเหนือ มีพะไลหลังคาบังลมหนาว ด้านใต้ฝาเรือนก็ไม่ถูกแดดเผา และรับลมทางใต้ ดูก็เหมาะทั้งสี่ทิศ...”

ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2556

สำนักบรรณสารสนเทศขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น ประจำปีงบประมาณ 2556 ซึ่งบอกรับโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จำนวน 6 ฐานข้อมูล เพื่อให้บริการกับนักศึกษา คณาจารย์และนักวิจัย ดังนี้
  • ABI/Inform Complete เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาการจัดการ นิเทศศาสตร์ รัฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คู่มือ
  • ACM Digital Libraryเป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปศาสตร์ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คู่มือ
  • Proquest Dissertations & Theses FullText เป็นฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็ม คู่มือ
  • SpringerLink-Journal เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์สุขภาพ และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • IEEE/IET Electronics Library (IEL)เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องคู่มือ
  • Web of Science เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขปพร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ครอบคลุมสาขาวิชาหลักทางด้านวิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ คู่มือ
Syndicate content