ค้นหาสื่อการศึกษาของห้องสมุด:

Books & SerialsJournal Indexing
Search the EBSCO Discovery Service:

Keyword Title Author

การยืมสื่อการศึกษาจากห้องสมุดอื่นๆ ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. สามารถยืมสื่อการศึกษาจากห้องสมุดอื่นๆในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้

 • ส่วนกลาง (เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล) ติดต่อขอแบบกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุดด้วยตนเองที่ งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า รายชื่อห้องสมุด
 • ส่วนภูมิภาค  ใช้บัตร PULINET เพื่อยืมห้องสมุดในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคด้วยตนเอง แต่จะต้องสมัครเป็นสมาชิก PULINETก่อน โดยใช้หลักฐานดังนี้
  • ใบสมัคร พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
  • รูปถ่าย ขนาด 1x1 นิ้ว 2 รูป
  • ซองจดหมายพร้อมจ่าหน้าซองติดแสตมป์เพื่อจัดส่งกลับ

โดยส่งหลักฐานทั้งหมดมาที่ "ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120" พร้อมวงเล็บมุมซองว่า "สมัครบัตร PULINET" (บัตร PULINET มีอายุ 1 ปี)  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบริการยืมคืน โทร 02-504-7485

VPN: การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกมหาวิทยาลัย

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์/บุคลากรของมสธ. สามารถสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการบนเว็บไซต์ของห้องสมุดจากภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งครอบคลุมทุกสาขาวิชา พร้อมทั้งให้ข้อมูลรายการบรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารฉบับเต็ม ผ่านระบบ STOU SSL VPN โดยใช้ Username และ Password ชุดเดียวกันกับระบบ e-Mail ของมหาวิทยาลัยที่ https://vpn.stou.ac.th (คู่มือ)

ทั้งนี้หากพบปัญหาการใช้งานระบบ STOU SSL VPN โปรดติดต่อ สำนักคอมพิวเตอร์ 02-504-7427-8
หากพบปัญหาการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โปรดติดต่อ ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา 02-504-7464-5
 

แนะนำฐานข้อมูล eBook ที่น่าสนใจ

ห้องสมุดขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล eBook Academic Collection ซึ่งเป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ครอบคลุมทุกสาขาวิชา โดยผู้ใช้สามารถอ่าน eBook แบบออนไลน์ และดาวน์โหลด eBook ลงในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่ออ่านแบบออฟไลน์ได้ ทั้งนี้สามารถศึกษาการใช้งานเบื้องต้นจาก คู่มือ

ระยะเวลาการทดลองใช้ วันนี้ – 15กันยายน 2556

ผู้สนใจต้องการคำแนะนำการค้นโปรดติดต่อ นางสาวเพ็ญพรรณ จารุสาร งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด โทร. 02 504 7464-5

การยืมสื่อการศึกษาของนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556

นักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 มีสิทธิการยืมสื่อการศึกษาของห้องสมุดโดยใช้บัตรนักศึกษาเป็นบัตรสมาชิกห้องสมุดได้ทันที ทั้งนี้ในช่วงต้นภาคการศึกษาขอให้นำหลักฐานแสดงเพิ่มเติม ดังนี้

 1. หลักฐานการชำระค่าลงทะเบียนเรียนชุดวิชา
 2. บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือบัตรประชาชน เพื่อยืมสื่อการศึกษา

สำหรับสิทธิในการยืมสื่อการศึกษา ได้แก่

 • หนังสือ/เอกสารการสอนชุดวิชา จำนวน 10 เล่ม 14 วัน
 • วิทยานิพนธ์ จำนวน 2 เล่ม 7 วัน

นอกจากนี้ ห้องสมุดยังมีบริการเสริมสำหรับการยืมคืน ได้แก่

 • การยืมต่อ/การจอง/การตรวจสอบสถานะการยืมคืนสื่อการศึกษาทางออนไลน์
 • การแจ้งกำหนดการคืนล่วงหน้าทางอีเมล์และทาง SMS บนมือถือ

หากนักศึกษาท่านใดที่ต้องการบริการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่องานบริการยืมคืน โทร 02-504-7463

ยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2556

ห้องสมุดยินดีต้อนรับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 ทั้งนี้ห้องสมุดได้จัดเตรียมเพื่อรองรับการเรียนของนักศึกษาในด้านต่างๆ ดังนี้

 • สื่อการศึกษา ให้บริการสื่อหลากหลายประเภท ทั้งหนังสือ วารสาร สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์
 • บริการห้องสมุด จัดบริการที่เอื้อต่อการใช้สื่อการศึกษาทั้งที่มาห้องสมุดด้วยตนเองและทางออนไลน์ เช่น บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า บริการยืมคืน บริการระหว่างห้องสมุด บริการนำส่งเอกสาร เป็นต้น
 • คู่มือการศึกษาค้นคว้าสารสนเทศจากห้องสมุด สังเขปแหล่งสารสนเทศเฉพาะสาขาวิชา  วีดิทัศน์แนะนำบริการห้องสมุด 

ทั้งนี้สื่อการศึกษา บริการห้องสมุดต่างๆข้างต้นได้รวมอยู่ในเว็บไซต์ห้องสมุด library.stou.ac.th  แล้วพบกันในกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ 2556

ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล Journal of Visualized Experiment (JoVE)

ห้องสมุดขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล Journal of Visualized Experiment (JoVE) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลวารสารวิชาการประเภท Peer-reviewed Journals ในรูปของวิดีโอ ครอบคลุมสาขาวิขาวิทยาศาสตร์สุขภาพและพยาบาลศาสตร์ 

ระยะเวลาการทดลองใช้ วันนี้ – 1 มิถุนายน 2556

ผู้สนใจต้องการคำแนะนำการค้นโปรดติดต่อ นางสาวเพ็ญพรรณ จารุสาร งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด  โทร. 02 504 7464-5

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วุฒิ ปวช.

สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ ณ หน่วยห้องสมุดสาขา ฝ่ายเทคนิค จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการได้ที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักบรรณสารสนเทศ อาคารวิชาการ 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 2-10 พฤษภาคม 2556

รายละเอียดการรับสมัคร

รีบสมัครรับข่าวสารห้องสมุด มสธ. ผ่านระบบ Library SMS ฟรี!!!

ห้องสมุดเพิ่มช่องทางให้สมาชิกรับข่าวสารห้องสมุด มสธ.ผ่านโทรศัพท์มือถือทุกระบบ อาทิ การแจ้งกำหนดวันส่งคืนสื่อการศึกษา กิจกรรมข่าวสารงานบริการห้องสมุดใหม่ๆ โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย สมัครที่นี่

หากมีปัญหาการใช้บริการหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดติดต่อ ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา สำนักบรรณสารสนเทศ โทร 0-2504-7464-5

Syndicate content