ค้นหาสื่อการศึกษาของห้องสมุด:

Books & SerialsJournal Indexing
Search the EBSCO Discovery Service:

Keyword Title Author

ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล MarketLine

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล MarketLine ครอบคลุมสาขาวิชาวิทยาการจัดการ เศรษฐศาสตร์ ฯลฯ ประกอบด้วยข้อมูลบริษัทและอุตสาหกรรม ข้อมูลประเทศ รวมถึงข้อมูลการทำความตกลงทางด้านการเงิน (Financial Deals) บทวิเคราะห์ข่าว และกรณีศึกษาของบริษัทที่น่าสนใจ ฐานข้อมูลนี้ใช้งานผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย (VPN) เท่านั้น (หากสนใจการใช้งาน VPN สามารถศึกษาได้ที่ คู่มือ)

ระยะเวลาการทดลองใช้งาน: 1 สิงหาคม -30 กันยายน 2556
URL: http://www.marketline.com

ผู้สนใจศึกษาการใช้งานฐานข้อมูลด้วยตนเองที่ คู่มือ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นางสาวเพ็ญพรรณ จารุสาร งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด โทร. 02 504 7464-5

ขอเชิญใช้งาน ฐานข้อมูล IEEE eLearning Library

ห้องสมุดขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล IEEE eLearning Library เนื้อหาประกอบด้วย eLearning course ทั้งในรูปแบบ short courses และ conference workshops ที่จัดทำขึ้นโดยสำนักพิมพ์ IEEE จำนวนไม่น้อยกว่า 350 courses  

URL: http://www.ieee-elearning.org/

ระยะเวลาการทดลองใช้งาน:  15 ก.ค. - 30 ก.ย. 2556

ผู้สนใจศึกษาการใช้งานฐานข้อมูลด้วยตนเองที่ คู่มือ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นางสาวเพ็ญพรรณ จารุสาร งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด โทร. 02 504 7464-5

เรื่องดีๆ ของข้าวไทย...ยังมีอยู่

จากประเด็นร้อนวิกฤติศรัทธาของข้าวไทย ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรับจำนำราคาข้าว สารเคมีปนเปื้อนในข้าว รวมถึงการส่งออกข้าว แต่ในอีกด้านหนึ่งยังมีมุมดีๆของข้าวอีกมากมาย  เพราะคนไทยมีวิถีชีวิตผูกพันกับข้าวในหลากหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ ข้าวเป็นสินค้าส่งออกอันดับต้นๆ ที่ทำรายได้เข้าประเทศ ด้านวัฒนธรรม ซึ่งข้าวเป็นจุดกำเนิดของพิธีกรรม และความเชื่อต่างๆ ที่น่าสนใจ
 
สำนักบรรณสารสนเทศจึงได้รวบรวมเรื่องราวดีๆ เกี่ยวกับข้าวไว้ให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นนิทรรศการออนไลน์หรือหนังสือที่น่าสนใจให้บริการแล้วในห้องสมุด

ฐานข้อมูลบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า: เครื่องมือช่วยค้นเบื้องต้น

ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูลบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยค้นเบื้องต้นสำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องการค้นสารสนเทศเพื่อใช้ในการเรียน ความน่าสนใจอยู่ที่ฐานข้อมูลดังกล่าวได้รวบรวมข้อคำถามของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกสาขาวิชา ตั้งแต่ปี 2550-ปัจจุบัน ช่วยอำนวยความสะดวกให้นักศึกษาค้นหาข้อมูลได้รวดเร็วขึ้น และผลการค้นอยู่ในรูปแบบรายการบรรณานุกรม หากนักศึกษาสนใจศึกษาการใช้งานเบื้องต้นได้ที่ คู่มือการใช้งาน หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า โทร 02-504-7464-5

เริ่มแล้ว!!! สิทธิการถ่ายเอกสารสำหรับนักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิต ภาคการศึกษาที่ 1/2556

นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษา 1/2556 สามารถใช้สิทธิบริการถ่ายเอกสารตามคำขอเพื่อการค้นคว้าทำรายงานและดุษฎีนิพนธ์ ในวงเงิน 1,000 บาทได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 31 พ.ย. 56 หากพลาดสิทธิครั้งนี้แล้วไม่สามารถใช้ในภาคการศึกษาถัดไปได้ ทั้งนี้นักศึกษาสามารถตรวจสอบสิทธิการใช้บริการเบื้องต้นได้ที่ ระบบการใช้บริการถ่ายเอกสารของนักศึกษาดุษฏีบัณฑิต มสธ.หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางกมลศรี ฤกษ์สมุทร โทร. 0-2504-7464-5

เรียนรู้ภาษาไทยจาก..... นิทานสุภาษิต / นิทานคติธรรม

ภาษาไทยเป็นภาษาประจำชาติที่คนไทยควรให้ความสำคัญไม่น้อยกว่าภาษาอื่นใด ในการที่จะเรียนรู้ภาษาไทยให้ได้ดีมีหลายวิธีการด้วยกัน วิธีการหนึ่งนั่นคือ การเรียนรู้จากนิทานประเภทต่างๆ และเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ วันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี  สำนักบรรณสารสนเทศ ขอแนะนำหนังสือที่น่าสนใจ “การเรียนรู้ภาษาไทยจากนิทานสุภาษิต / นิทานคติธรรม” ที่ให้บริการในห้องสมุดแล้ว

การยืมสื่อการศึกษาจากห้องสมุดอื่นๆ ในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มสธ. สามารถยืมสื่อการศึกษาจากห้องสมุดอื่นๆในสังกัดสถาบันอุดมศึกษาของรัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ดังนี้

  • ส่วนกลาง (เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล) ติดต่อขอแบบกรอกรายการยืมระหว่างห้องสมุดด้วยตนเองที่ งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า รายชื่อห้องสมุด
  • ส่วนภูมิภาค  ใช้บัตร PULINET เพื่อยืมห้องสมุดในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคด้วยตนเอง แต่จะต้องสมัครเป็นสมาชิก PULINETก่อน โดยใช้หลักฐานดังนี้
    • ใบสมัคร พร้อมกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
    • รูปถ่าย ขนาด 1x1 นิ้ว 2 รูป
    • ซองจดหมายพร้อมจ่าหน้าซองติดแสตมป์เพื่อจัดส่งกลับ

โดยส่งหลักฐานทั้งหมดมาที่ "ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120" พร้อมวงเล็บมุมซองว่า "สมัครบัตร PULINET" (บัตร PULINET มีอายุ 1 ปี)  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานบริการยืมคืน โทร 02-504-7485

VPN: การสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จากภายนอกมหาวิทยาลัย

นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณาจารย์/บุคลากรของมสธ. สามารถสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ที่ให้บริการบนเว็บไซต์ของห้องสมุดจากภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งครอบคลุมทุกสาขาวิชา พร้อมทั้งให้ข้อมูลรายการบรรณานุกรม บทคัดย่อ และเอกสารฉบับเต็ม ผ่านระบบ STOU SSL VPN โดยใช้ Username และ Password ชุดเดียวกันกับระบบ e-Mail ของมหาวิทยาลัยที่ https://vpn.stou.ac.th (คู่มือ)

ทั้งนี้หากพบปัญหาการใช้งานระบบ STOU SSL VPN โปรดติดต่อ สำนักคอมพิวเตอร์ 02-504-7427-8
หากพบปัญหาการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โปรดติดต่อ ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา 02-504-7464-5
 

Syndicate content