ค้นหาสื่อการศึกษาของห้องสมุด:

Books & SerialsJournal Indexing ||คู่มือการใช้||
Search the EBSCO Discovery Service:

Keyword Title Author ||คู่มือการใช้||การใช้งาน VPN||

รางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการดีเด่น ประจำปี 2557

บุคลากรห้องสมุด มสธ. ได้รับรางวัลการนำเสนอผลงานทางวิชาการดีเด่น จากการสัมมนา PULINET วิชาการ ครั้งที่ 4 เรื่อง นวัตกรรม; เครื่องมือสำคัญของห้องสมุดยุค Social Network ณ โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก รางวัลที่ได้รับคือ

  1. รางวัลดีเด่น การนำเสนอผลงานด้วยวาจา เรื่อง ถอดบทเรียนการจัดการความรู้ในงานเทคโนโลยีสารสนเทศห้องสมุด มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ระหว่างปี 2553-2556 นำเสนอโดย นายชัยวัฒน์ น่าชม
  2. รางวัลชมเชย การนำเสนอผลงานโดยโปสเตอร์ เรื่อง ระบบการควบคุมภายในที่ดีของกระบวนงาน การพัฒนาเว็บไซต์ห้องสมุดให้ติดอันดับต้นในผลการค้นด้วยเซิร์ชเอ็นจิน นำเสนอโดย นายชัยวัฒน์ น่าชม และ นายสมชาย บุญปัญญา

ขอเชิญใช้งานฐานข้อมูล WARC

ห้องสมุด มสธ ขอเชิญผู้สนใจทดลองใช้ฐานข้อมูล WARC ซึ่งเป็นฐานข้อมูลหนังสือและวารสารทางด้านการตลาด การบริหารธุรกิจ การเงิน การธนาคาร การจัดการ การโฆษณา และข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจทั่วโลก ตั้งแต่ปี 1986-ปัจจุบัน ฐานข้อมูลนี้ใช้งานผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย (VPN) เท่านั้น (หากสนใจการใช้งาน VPN สามารถศึกษาได้ที่ คู่มือ)

ระยะเวลาการทดลองใช้: วันนี้ – 13 กุมภาพันธ์ 2557
URL: https://www.warc.com/security/login/autologin.aspx

ผู้สนใจศึกษาการใช้งานฐานข้อมูลด้วยตนเองที่คู่มือ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ นางสาวเพ็ญพรรณ จารุสาร งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด โทร. 02 504 7464-5

ห้องสมุดมสธ. ปิดบริการวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557

ห้องสมุดมสธ. ปิดบริการวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม2557 เนื่องจากระบบประปาของมหาวิทยาลัยมีปัญหา จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ หากผู้ใช้บริการประสงค์จะคืนสื่อการศึกษา โปรดคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือล่วงเวลา หรือขอใช้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ หรือ อีเมล์ libservice@stou.ac.th; dilibrary@hotmail.com

นักศึกษาปริญญาเอก ใช้บริการถ่ายสำเนาเอกสารฯ กับห้องสมุดได้แล้ว

ห้องสมุด มสธ. เชิญชวนนักศึกษาปริญญาเอก ใช้บริการถ่ายเอกสารตามสิทธิของนักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคการศึกษา 2/2556 ในวงเงิน 1,000 บาทได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 15 พ.ค. 57 ดังนั้นหากนักศึกษาไม่อยากพลาด โปรดติดต่อขอใช้บริการได้ที่ งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า โดยสามารถตรวจสอบสิทธิการใช้บริการเบื้องต้นได้ที่ ระบบการใช้บริการถ่ายเอกสารของนักศึกษาดุษฏีบัณฑิต มสธ. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางกมลศรี ฤกษ์สมุทร โทร. 0-2504-7464-5

วรรณกรรมพื้นบ้านสำหรับเด็ก

เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ห้องสมุดมี "วรรณกรรมพื้นบ้านสำหรับเด็ก" ฉบับการ์ตูนมาแนะนำ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเกิดนิสัยรักการอ่าน ได้ซึมซับวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ความรู้ คติสอนใจ เพลิดเพลินไปกับการอ่าน ในรูปแบบฉบับของการ์ตูน สวยงาม อ่านง่าย สนุก และได้อรรถรส ซึ่งผู้สนใจสามารถหาอ่านได้ที่ห้องสมุด มสธ.

ฐานข้อมูล Web of Science เปลี่ยนรูปแบบ Platform ใหม่

ฐานข้อมูล Web of Science เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป พร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มีการเปลี่ยนแปลง Platform ในวันที่ 12 มกราคม 2557  ผู้สนใจสามารถศึกษาการใช้งานรูปแบบใหม่ได้ที่  http://www.youtube.com/user/WoSTraining

ห้องสมุด มสธ จัดมุมแนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม

ห้องสมุด มสธ จัดมุมแนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม ผู้สนใจสามารถอ่าน/ดาวน์โหลดฉบับเต็มได้ กรณีอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย สามารถใช้บริการผ่านระบบ VPN ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ห้องสมุดได้อำนวยความสะดวกโดยจัดกลุ่มและคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่น่าสนใจเพื่อให้บริการ ได้แก่ กลุ่มหนังสือวิชาการ ครอบคลุม 12 สาขาวิชา โดยเน้นหนังสือวิชาการตามหลักสูตร และหนังสือทั่วไปที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มหนังสือสารคดี/บันเทิงคดี นำเสนอเป็นประจำทุกเดือน นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 เป็นต้นไป  คู่มือการใช้ VPN

ส่งความสุขด้วยหนังสือ

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗ ห้องสมุดขอร่วมส่งความสุข ด้วยการแนะนำหนังสือที่น่าสนใจ “ส่งความสุขด้วยหนังสือ” ที่มีให้บริการแล้วในห้องสมุด

Syndicate content