ค้นหาทรัพยากรห้องสมุด:

Books & SerialsJournal Indexing
Search the EBSCO Discovery Service:

Keyword Title Author

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

ตามที่สำนักบรรณสารสนเทศ ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ด้านบรรณารักษ์ศาสตร์หรือสารสนเทศศาสตร์ไปแล้ว ผลผู้สอบคัดเลือกได้ จำนวน 3 ราย ดังนี้

 1. นางสาวอริชา เนตรวงค์
 2. นายชานนท์ ศรนารายณ์
 3. นางสาวอรวรรณ สุวรรณทนงชัย

ผู้สอบคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวในวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2556 ในเวลาราชการ

ดาวน์โหลด: ประกาศการคัดเลือกลูกจ้าง(PDF)

ประกาศผลผู้ได้รับรางวัลจากกิจกรรม”รวมพลพรรค คนรักห้องสมุด 2”

ห้องสมุดจัดกิจกรรมโครงการรวมพลพรรค คนรักห้องสมุด ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 8-28 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา มีผู้โชคดีได้รับรางวัลดังนี้

กิจกรรมที่ 1 “การตอบคำถามชิงรางวัล” ได้แก่

 • อลิสา มีสมรรถ     บุคลากร งานวิเทศสัมพันธ์
 • วิศวะ ตุ้มศรีคุณ     นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาศิลปศาสตร์
 • อรวรรณ ประวันนวล     นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

กิจกรรมที่ 2  “ยืม 5 พาลุ้น” ได้แก่

 • นิรมล ชมสุข     บุคลากร กองพัสดุ
 • ละม่อม ชูมะโนวัฒน์     บุคลากร สำนักพิมพ์
 • วันทนา พวงแก้ว     นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาศึกษาศาสตร์

กิจกรรมที่ 3  “นำส่งให้โชค” ได้แก่

 • เกรียงศักดิ์ ทองแสง     นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชานิติศาสตร์
 • อุษา ชูภู่     นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชารัฐศาสตร์
 • เตือนใจ แสร์สินธุ์     นักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

ผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านห้องสมุดจะติดต่อกลับไปตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้

มสธ. ได้รับรางวัลชนะเลิศปฎิทินดีเด่น สุริยศศิธร ประจำปี 2556

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556 มีพิธีมอบรางวัลสุริยศศิธร การประกวดปฏิทินประจำปี 2556 ซึ่งมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้รับรางวัลชนะเลิศ ปฎิทินดีเด่น ชนิดตั้งโต๊ะ ประจำปี 2556 ชื่อปฎิทิน “120 ปี บารมีพระปกเกล้า” เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสครบรอบ 120 ปี แห่งวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ในวันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 ซึ่งเป็นวาระอันเป็นมงคลในการเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบ

ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Ebook Library (EBL)

ห้องสมุดขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูล Ebook Library (EBL) ซึ่งเป็นฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-Books) ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชา ทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ใช้สามารถเข้าสืบค้นได้ที่  URL: http://stou.eblib.com.au คู่มือ

User Name:       user_stou
Password:         stou1234

ระยะเวลาการทดลองใช้ วันนี้ - 15 มีนาคม 2556  

ผู้สนใจต้องการคำแนะนำการค้นโปรดติดต่อ นางสาวเพ็ญพรรณ จารุสาร งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด  โทร. 02 504 7464-5

ขอเชิญทดลองใช้งานระบบช่วยสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

สำนักบรรณสารสนเทศขอเชิญผู้สนใจทดลองใช้งานระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หลายฐานพร้อมกันภายในการสืบค้นครั้งเดียว เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการสืบค้นได้มากขึ้น ดังนี้

 • EBSCO Discovery Service ระบบสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงฐานข้อมูลหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ EBSCO eBooks (Netlibrary) ผ่านช่องทางการสืบค้นเดียว ใช้งานได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2556 คู่มือ
 • Summon เทคโนโลยีบริการสืบค้นฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้ระบบ Web-scale discovery ในการเชื่อมโยงแสดงรายการ  ใช้งานได้ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2556

ผู้สนใจต้องการคำแนะนำการค้นโปรดติดต่อ นางสาวเพ็ญพรรณ จารุสาร งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด โทร. 02 504 7464-5

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วุฒิปริญญาตรี

สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา จำนวน 1 อัตรา

ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองในวันและเวลาราชการได้ที่ สำนักงานเลขานุการ สำนักบรรณสารสนเทศ อาคารวิชาการ 1 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2556

รายละเอียดการรับสมัคร

ศิลปินแห่งชาติ ประจำปี 2555 สาขาวรรณศิลป์

สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.) ประกาศรายชื่อ “ศิลปินแห่งชาติประจำปี 2555 สาขาวรรณศิลป์” ได้แก่

ศิลปินแห่งชาติ ทั้ง 4 ท่าน ได้สร้างสรรค์ผลงานไว้มากมาย สำนักบรรณสารสนเทศได้รวบรวมผลงานของท่านที่มีให้บริการในห้องสมุดแล้ว

สำนักบรรณสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คนใหม่

 

สำนักบรรณสารสนเทศ ขอแสดงความยินดีกับอธิการบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช คนใหม่ "รศ.ดร.นพ.ชัยเลิศ พิชิตพรชัย"  ที่จะเป็นกำลังสำคัญร่วมสร้างสรรค์งานให้กับ มสธ.

ประวัติโดยย่อด้านการศึกษา  ท่านจบแพทยศาสตร์บัณฑิตจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ปริญญาเอก (Medicine) และ Postdoctoral Research Fellow ทางด้าน Medical Informatics จาก Monash University ประเทศออสเตรเลีย

ความชำนาญและความสนใจ

 • ทางการแพทย์ มีความชำนาญด้านสรีรวิทยาระบบประสาท เช่น ระบบประสาทสัมผัส การเรียนรู้ (Learning) และความจำ (Memory) เป็นต้น
 • ทางด้านไอที มีความชำนาญด้านการพัฒนาสื่อมัลติมีเดียเพื่อการศึกษา (Computer Aided Instruction - CAI), การออกแบบคำสอน (Instructional Design - ID), การพัฒนาระบบสารสนเทศโรงพยาบาล, การตรวจสอบระบบสารสนเทศ  (IT Audit). ชำนาญการเขียนโปรแกรมภาษา C, Pascal, Delphi, Visual BASIC, ToolBook และ Flash ActionScript
 • ทางด้านบริหารจัดการ มีความชำนาญในการวางแผนกลยุทธ์ (Strategic Planning), การจัดการโครงการ (Project Management), การตรวจหาลักษณะบุคลิกภาพของทีมงาน (Personality Type Identification), การฝึกอบรมการสร้างทีมงาน (Team building)
Syndicate content