ค้นหาสื่อการศึกษาของห้องสมุด:

Books & SerialsJournal Indexing ||คู่มือการใช้||
Search the EBSCO Discovery Service:

Keyword Title Author ||คู่มือการใช้||การใช้จากภายนอก||

ห้องสมุดปิดบริการวันที่ 26 ธันวาคม 56 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

ห้องสมุดปิดบริการวันพฤหัสบดี ที่ 26 ธันวาคม 56 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป เพื่อประชุมบุคลากรประจำปี จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ หากผู้ใช้บริการประสงค์จะคืนสื่อการศึกษา โปรดคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือล่วงเวลา หรือขอใช้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ หรือ อีเมล์ libservice@stou.ac.th; dilibrary@hotmail.com

หนังสือที่น่าสนใจเทอดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 86 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระผู้มีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงต่อประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เช่น พระราชทานโฉนดที่ดิน พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตรุ่นแรก พระราชทานชื่อ “สุโขทัยธรรมาธิราช” ตราประจำมหาวิทยาลัย “เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์” และทรงพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตรุ่นแรกของมหาวิทยาลัย เพื่อเทอดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์

สำนักบรรณสารสนเทศได้รวบรวมหนังสือที่น่าสนใจไว้ดังนี้

ห้องสมุดจัดหาฐานข้อมูลรองรับประชาคมอาเซียน

ห้องสมุด มสธ ขอเชิญผู้สนใจทดลองใช้ฐานข้อมูล Charting Thailand’s Economy Plus เป็น e-learning platform เนื้อหาเกี่ยวกับเศรษฐกิจอาเซียน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่เป็นความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับทางเศรษฐศาสตร์, มุมมองเศรษฐกิจอาเซียน,บทสรุปสำหรับผู้บริหาร, ข่าวเศรษฐกิจอาเซียนรายสัปดาห์ เป็นต้น ฐานข้อมูลนี้ใช้งานผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย (VPN) เท่านั้น (หากสนใจการใช้งาน VPN สามารถศึกษาได้ที่ คู่มือ)

ระยะเวลาการทดลองใช้งาน: 15 พฤศจิกายน 2556 – 15 พฤษภาคม 2557
URL: http://chartingthailandeconomy.com/
สาธิตการใช้งาน: http://youtu.be/PSB5LUs31KU

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : นางสาวเพ็ญพรรณ จารุสาร งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด โทร. 02 504 7464-5

ใกล้หมดระยะเวลาการใช้สิทธิถ่ายเอกสาร ภาคการศึกษาที่ 1/2556 แล้ว

นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษา 1/2556 และยังไม่ได้ใช้สิทธิถ่ายเอกสารตามคำขอ ในวงเงิน 1,000 บาท โปรดดู รายชื่อ ขณะนี้ใกล้หมดเวลาใช้สิทธิแล้ว (วันสุดท้ายภายในวันที่ 30 พ.ย. 2556) ที่สำคัญสิทธิดังกล่าวไม่สามารถนำไปใช้ในภาคการศึกษาถัดไป ดังนั้นขอให้นักศึกษาติดต่อขอใช้บริการโดยทันทีที่ นางกมลศรี ฤกษ์สมุทร โทร. 0-2504-7464-5 ในเบื้องต้นนักศึกษาสามารถตรวจสอบสิทธิการใช้บริการได้ที่หน้าเว็บไซต์ห้องสมุดที่ ระบบการใช้บริการถ่ายเอกสารของนักศึกษาดุษฏีบัณฑิต มสธ.

ออกพรรษา..รามัญ

ประเพณีออกพรรษา เป็นประเพณีที่สำคัญอย่างหนึ่งในชีวิตสังคมไทย โดยทั่วไปเน้นการทำบุญตักบาตร ซึ่งจะหาข้อมูลได้มากมาย แต่ในที่นี้จะหยิบยกประเพณีออกพรรษาชาวรามัญ หรือมอญ ที่มีความน่าสนใจอยู่หลายส่วนด้วยกัน เช่น ประเพณีตักบาตรดอกไม้ ประเพณีล้างเท้าพระ (วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) ประเพณีตักบาตรพระร้อย (วันแรม 1 ค่ำ เดือน 11) ซึ่งห้องสมุดได้รวบรวมหนังสือและนิทรรศการที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับประเพณีดัง กล่าวไว้ให้บริการแล้ว

๑๐๐ ปีพระชันษา สมเด็จพระสังฆราช

เนื่องในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๖ เป็นวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเจริญพระชันษา ๑๐๐ ปี นับเป็นสมเด็จพระสังฆราช พระองค์ที่ ๑๙ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ในด้านอักษรศาสตร์ ทรงนิพนธ์หนังสือทางด้านศาสนาพุทธจำนวนมาก ที่สำคัญแปลตำราทางพุทธศาสนาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ เนื่องจากทรงรอบรู้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ห้องสมุดได้รวบรวมและนำเสนอหนังสือที่น่าสนใจให้บริการแล้ว

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วุฒิ ปวส.

ตามที่สำนักบรรณสารสนเทศ ได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน วุฒิ ปวส.ไปแล้ว ผลผู้สอบคัดเลือกได้ จำนวน 4 ราย ดังนี้

  1. นายณภัทร ทองธรรมชาติ
  2. นางชัชนิ ชัยสวัสดิ์
  3. นายณัฐพงศ์ วันเพ็ญ
  4. นายสถาพร แก้วกาล

ผู้สอบคัดเลือกลำดับที่ 1 มารายงานตัวและเริ่มปฏิบัติงานในวันอังคารที่ 1 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานเลขานุการ สำนักบรรณสารสนเทศ ชั้น 2 อาคารวิชาการ 1

ดาวน์โหลด: ประกาศการคัดเลือกลูกจ้าง(PDF)

ห้องสมุด มสธ ปิดบริการวันเสาร์ที่ 21 ก.ย. 56

library closedห้องสมุด มสธ ปิดบริการในวันเสาร์ที่ 21 กันยายน 2556 เพื่อขัดล้างอาคารบรรณสาร จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ หากผู้ใช้บริการประสงค์จะคืนสื่อการศึกษา โปรดคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือล่วงเวลา หรือขอใช้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า สามารถใช้บริการผ่านแบบฟอร์มออนไลน์

Syndicate content