Search the EBSCO Discovery Service:

Keyword Title Author ||คู่มือการใช้||การใช้งาน VPN||

ค้นหาสื่อการศึกษาของห้องสมุด:


Books & Serials Journal Indexing ||คู่มือการใช้||

สมเด็จพระเทพฯ...พระอัจฉริยะด้านภาษาจีน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชกรณียกิจมากมายทั้งในด้านการเมือง การปกครอง การศึกษา โดยเฉพาะด้านอักษรศาสตร์ พระองค์ทรงมีความรู้ด้านภาษาหลากหลายทั้งในด้าน การพูด และการเขียน

ภาษาจีน เป็นภาษาที่พระองค์ให้ความสนพระทัยเป็นอย่างมาก ทั้งจากความสนพระทัยส่วนพระองค์และจากพระราชกระแสรับสั่งของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ว่า “เรียนภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส เยอรมัน ล้วนเป็นภาษาตะวันตก น่าจะเรียนภาษาจีน เพราะภาษาจีนเป็นภาษาตะวันออก และน่าจะเป็นประโยชน์มากกว่า” จึงทรงศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ตลอดจนศิลปะการเขียนตัวอักษร การวาดภาพ และด้วยความสนพระทัยในวรรณคดี กวีนิพนธ์จีน วรรณกรรมสมัยใหม่และนวนิยายร่วมสมัย จึงได้ทรง พระราชนิพนธ์แปลบทกวี และนวนิยายจีนไว้มากมาย ดังพระราชนิพนธ์แปล “หยกใส ร่ายคำ” และ “เมฆเหิน น้ำไหล” เป็นต้น ในปี 2543 กระทรวงศึกษาธิการ สาธารณรัฐประชาชนจีน ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัลมิตรภาพภาษาและวัฒนธรรมจีน และในปี 2552 เนื่องในโอกาสครบ 60 ปี ของการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน พระองค์ทรงได้รับเลือกจากชาวจีนให้เป็น “มิตรที่ดีที่สุดในโลกของชาวจีน” โดยได้รับการโหวตทางออนไลน์จากชาวจีนทั่วประเทศ เป็นอันดับที่ 2 นับได้ว่าพระองค์ทรงมีอัจฉริยะด้านภาษาจีน

บริการถ่ายเอกสารของนักศึกษาปริญญาเอกภาคการศึกษา 2/2557 ใช้ได้แล้ว

นักศึกษาระดับปริญญาเอกที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษา 2/2557 สามารถใช้บริการถ่ายเอกสารตามสิทธิของนักศึกษา ในวงเงิน 1,000 บาทได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม 2558 หากพลาดสิทธิครั้งนี้แล้วไม่สามารถใช้ในภาคการศึกษาถัดไป

นักศึกษาสามารถตรวจสอบสิทธิการใช้บริการเบื้องต้นได้ที่ ระบบการใช้บริการถ่ายเอกสารของนักศึกษาดุษฏีบัณฑิต มสธ. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  นางกมลศรี ฤกษ์สมุทร โทร. 0-2504-7464-5 หรือ อีเมล libservice@stou.ac.th, dilibrary@hotmail.com

รูปแบบการเขียนบรรณานุกรมในงานวิชาการของ มสธ.

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชได้ปรับการเขียนบรรณานุกรมในงานวิชาการใหม่ โดยยึดหลักการเขียนตามแบบ APA ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 6 ทั้งนี้ ห้องสมุด มสธ. ได้รวบรวมรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมที่สำคัญและมีการใช้มาก ดังนี้

1. หนังสือ
รูปแบบ
ชื่อผู้แต่ง. (ปีที่พิมพ์).  ชื่อหนังสือ (ครั้งที่พิมพ์). สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.
Author, A. A. (Year). Title (Edition). Location: Publisher.
ตัวอย่าง
บุญใจ ศรีสถิตย์นรากูร. (2553). ระเบียบวิธีการวิจัยทางพยาบาลศาสตร์ (พิมพ์ครั้งที่ 5).
        กรุงเทพฯ:  ยูแอนด์ไอ อินเตอร์มีเดีย
Hackley, C. & Hackley, A. (2015).  Advertising and promotion (3rd ed.). Thousand
        Oakes, CA: SAGE

ห้องสมุดมีฐานข้อมูล Academic OneFile และ National Geographic Virtual ให้บริการ

ห้องสมุดมสธ.ขอเชิญใช้ 2 ฐานข้อมูล ซึ่งเป็นฐานทดลองใช้งานชั่วคราว ดังนี้

Academic OneFile เป็นฐานข้อมูลครอบคลุมสหสาขาวิชา เช่น วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศิลปศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาการจัดการ เป็นต้น ประกอบด้วยบทความวารสารที่ได้รับการรับรอง Peer-Reviewed และเอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ PDF และ HTML
 

National Geographic  Virtual เป็นฐานข้อมูลห้องสมุดเสมือน ประกอบด้วยนิตยสาร National Geographic ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1888 – ปัจจุบัน รวมถึงหนังสือ แผนที่ ภาพ และวิดีโอ
 

ระยะเวลาการทดลองใช้ : 16 มี.ค. -  15 มิ.ย. 58
การเข้าใช้งาน : ค้นผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย (การใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากภายนอก)
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่: งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด โทร. 02 504 7464-5
อีเมล libservice@stou.ac.th, dilibrary@hotmail.com

การใช้งานฐานข้อมูลของห้องสมุดจากภายนอกมหาวิทยาลัย

การค้นฐานข้อมูลของห้องสมุดจากภายนอกมหาวิทยาลัย ผู้ใช้จำเป็นต้องเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายของมหาวิทยาลัยก่อน ซึ่งทำได้ 2 วิธี

  1. เครื่องคอมพิวเตอร์ ต้องติดตั้งโปรแกรม Cisco Anyconnect ก่อน คู่มือการติดตั้ง
  2. อุปกรณ์สมาร์ทโฟนและคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต  ใช้งานผ่าน Web Browser  คู่มือการใช้งาน
  • สอบถามพบปัญหาการใช้งานระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัย โปรดติดต่อ สำนักคอมพิวเตอร์ 02-504-7427-8
  • ต้องการคำแนะนำการค้นฐานข้อมูลประเภทต่างๆของห้องสมุด โปรดติดต่อ ฝ่ายบริการสื่อการศึกษา 02-504-7464-5

ส่งความรัก...ด้วยสุขภาพที่ดี

วันแห่งความรัก 14 กุมภาพันธ์ เราสามารถส่งความรักและความปรารถนาดีให้แก่กันได้หลากหลาย รูปแบบ การได้เห็นคนรักมีสุขภาพกายและใจที่ดี เป็นความรักจากห้องสมุด มสธ. ขอมอบให้ทุกท่านด้วยหนังสือที่มีให้บริการแล้ว

ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2557

ห้องสมุด มสธ. ร่วมแสดงความยินดีกับนางชมัยภร บางคมบาง (แสงกระจ่าง) ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ จากสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (กวช.)

นางชมัยภร บางคมบาง (แสงกระจ่าง) เกิดเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2493 ที่จังหวัดจันทบุรี ปัจจุบันอายุ 64 ปี มีผลงานการประพันธ์มากมาย ทั้งบันเทิงคดีและสารคดี โดยมีหลากหลายนามปากกา เช่น ชมัยภร แสงกระจ่าง, ไพลิน รุ้งรัตน์, บัวแพน นันทพิสัย, ชมจันทร์ และบุณฑริกา มีผลงานที่ได้รับรางวัลระดับชาติมาแล้ว 22 เรื่อง เช่น บันทึกจากลูก(ผู้)ชาย, อ่านหนังสือเล่มนี้เถอะ..ที่รัก, คุณปู่แว่นตาโต และโดยเฉพาะ “รวมเรื่องสั้นในสวนฝัน” ที่ได้รับรางวัลชมเชยประเภทเรื่องสั้น ในงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ประจำปี 2547 ซึ่งผลงานที่โดดเด่นมีทั้งที่เป็นหนังสืออ่านนอกเวลาในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา รวมถึงมีการนำไปจัดทำเป็นละครอีกหลายเรื่อง เช่น กระท่อมแสงเงิน, จดหมายถึงดวงดาว, บ้านไร่เรือนตะวัน, พระอาทิตย์คืนแรม, รังนกบนปลายไม้ เป็นต้น

สำนักบรรณสารสนเทศ ร่วมเชิดชูเกียรติในรางวัลครั้งนี้ด้วย และได้รวบรวมผลงานของท่านที่น่าสนใจให้แล้ว

บุคลากรห้องสมุด มสธ. ได้รับรางวัลผลงานดีเด่น

บุคลากรสำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. ได้รับรางวัลดีเด่นการนำเสนอผลงานภาคโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 5 หัวข้อ "Strategy of Library Creation" ได้แก่ผลงานเรื่อง STOU Ubiquitous Library (ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเปิดที่ให้บริการทั่วถึง ทุกที่ ทุกเวลา) เจ้าของผลงานโดย นายชัยวัฒน์ น่าชม นางวีรญา สุติราช และนายสมชาย บุญปัญญา บุคลากรสังกัดศูนย์เทคโนโลยีบรรณสารสนเทศ สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ.

Syndicate content