ค้นหาสื่อการศึกษาของห้องสมุด:

Books & SerialsJournal Indexing ||คู่มือการใช้||
Search the EBSCO Discovery Service:

Keyword Title Author ||คู่มือการใช้||การใช้งาน VPN||

โฉมใหม่ของฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์/งานวิจัยไทย (DRIC)

ห้องสมุดวิจัยดิจิทัล เป็นคลังความรู้ทางด้านวิทยานิพนธ์/วิจัยของไทยที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิม โดยมีศูนย์สารสนเทศการวิจัยดิจิทัล (DRIC: Digital Research Information Center) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เป็นผู้ดูแลระบบ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้เชื่อมโยงฐานวิทยานิพนธ์ไทย (TDC: Thai Digital Collection) เข้ากับเครือข่ายฐานข้อมูลคลังข้อมูลงานวิจัยไทย ผลการค้นจะได้เนื้อหาวิทยานิพนธ์และงานวิจัยฉบับเต็ม  รวมทั้งให้ข้อมูลสำคัญเกี่ยวข้องนักวิจัย ทุนวิจัยเพิ่มเติมด้วย การเชื่อมโยงข้อมูลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์นี้ จะนำไปสู่ภาพรวมของงานวิจัยที่ตอบสนองต่อการนำไปใช้ประโยชน์ และนำผลของการวิจัยไปแก้ปัญหาต่างๆ ของประเทศ

ห้องสมุด มสธ. เชื่อมโยงลิงค์ไว้ที่หน้าเว็บห้องสมุดแล้ว
 

งดให้บริการหนังสือนวนิยายชั่วคราว

ห้องสมุด มสธ. งดให้บริการหนังสือนวนิยายชั่วคราว ในระหว่างวันที่ 16 มิถุนายน - 18 กรกฎาคม 2557 เพื่อปรับปรุงคอลเล็กชั่นหนังสือนวนิยายให้สมบูรณ์มากขึ้น จึงขออภัยในความไม่สะดวก

มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU)

มหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย (TCU: Thailand Cyber University) เว็บไซต์ที่เป็นเสมือนศูนย์กลางที่เชื่อมต่อเว็บไซต์แหล่งความรู้ การวิจัย และวิชาการ แบบเปิดฟรีของประเทศไทย จากแหล่งสารสนเทศทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) มีการจัดทำระบบสืบค้นทรัพยากรการเรียนรู้นานาชาติ TCU Globe Gateway ให้บริการผู้ใช้ โดยเข้าถึงที่ http://globe.thaicyberu.go.th/

ในส่วนของสำนักบรรณสารสนเทศจะนำข้อมูลสารสนเทศทางวิชาการที่ห้องสมุดพัฒนาขึ้นเอง เช่น โครงการพัฒนาสารสนเทศคลังปัญญาตำรา มสธ. สารสนเทศพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และนนทบุรีศึกษา เข้าร่วมในโครงการ

ห้องสมุด มสธ. เชื่อมโยงลิงค์ไว้หน้าเว็บห้องสมุดแล้ว

ห้องสมุดกำลังปรับโฉมหน้าการค้นสื่อการศึกษาใหม่

ผู้ใช้ห้องสมุดกำลังจะพบโฉมใหม่ของหน้าการค้นสื่อการศึกษา หรือที่หลายคนรู้จักกันที่ว่า หน้าโอแพค(OPAC) เป็นระบบที่เรียกว่า Chamo หลายคนอาจมีคำถามว่า Chamo คืออะไร ดีอย่างไร ดีกว่าระบบเดิมหรือไม่ อย่างไร

รางวัลชนะเลิศ นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

สำนักบรรณสารสนเทศ มสธ. ได้รับรางวัลชนะเลิศ การประกวด นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จากผลงานนวัตกรรม เรื่อง Ubiquitous Library

บุคลากรของสำนักบรรณสารสนเทศได้เข้ารับรางวัลในกิจกรรม KM Day 2557 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของชาวห้องสมุด มสธ.

นักศึกษาปริญญาเอก ใช้บริการถ่ายสำเนาเอกสารฯ กับห้องสมุดได้แล้ว

ห้องสมุด มสธ. เชิญชวนนักศึกษาปริญญาเอก ใช้บริการถ่ายเอกสารตามสิทธิของนักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคการศึกษา 2/2556 ในวงเงิน 1,000 บาทได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 15 พ.ค. 57 ดังนั้นหากนักศึกษาไม่อยากพลาด โปรดติดต่อขอใช้บริการได้ที่ งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า โดยสามารถตรวจสอบสิทธิการใช้บริการเบื้องต้นได้ที่

ระบบการใช้บริการถ่ายเอกสารของนักศึกษาดุษฏีบัณฑิต มสธ. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
นางกมลศรี ฤกษ์สมุทร โทร. 0-2504-7464-5
หรือ อีเมล์ libservice@stou.ac.th, dilibrary@hotmail.com

เชิญทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ McGraw-Hill

ห้องสมุดมสธ.ขอเชิญทดลองใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ภาษาไทยของสำนักพิมพ์ McGraw-Hill ครอบคลุมเนื้อหาทุกสาขาวิชา ทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ใช้สามารถเข้าสืบค้นได้ที่ http://portal.igpublish.com ฐานข้อมูลนี้ใช้งานผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย (VPN) เท่านั้น (การใช้งาน VPN)

ระยะเวลาการทดลองใช้ วันนี้ - 15 มิถุนายน 2557

ผู้สนใจต้องการคำแนะนำการค้นโปรดติดต่อ
นางกมลศรี ฤกษ์สมุทร
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด โทร. 02 504 7464-5

การสัมมนา “การบริหารงานข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) : แปลงแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการ”

สำนักบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ร่วมกับคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานกลุ่มย่อยข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค กำหนดจัดการสัมมนา “การบริหารงานข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาค (PULINET) : แปลงแผนยุทธศาสตร์สู่แผนปฏิบัติการ” ในระหว่างวันที่ 24–26 มีนาคม 2557 ณ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช จ.นนทบุรี

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานย่อย ได้ร่วมระดมความคิดแผนยุทธศาสตร์ พ.ศ.2557 -2559 สู่แผนปฏิบัติการ เพื่อสร้างสรรค์งานที่จะเป็นประโยชน์ร่วมกันในงานห้องสมุด ตลอดการสัมมนามีกิจกรรมเผยแพร่สารสนเทศพระปกเกล้าศึกษา ได้แก่ นิทรรศน์ทัศนา “120 ปี ผ่านฟ้า ประชาธิปก” และเยี่ยมชมห้องพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี

Syndicate content