Search the EBSCO Discovery Service:

Keyword Title Author ||คู่มือการใช้||การใช้งาน VPN||

ค้นหาสื่อการศึกษาของห้องสมุด:


Books & Serials Journal Indexing ||คู่มือการใช้||

วารสาร มสธ.ผ่านการรับรองคุณภาพทางวิชาการแล้ว

เป็นที่น่ายินดี วารสารวิชาการของมสธ. ผ่านการรับรองจากศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) แล้ว จำนวน 5 ชื่อเรื่อง ได้แก่

  • วารสารการจัดการสมัยใหม่
  • วารสารสุโขทัยธรรมาธิราช
  • วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ
  • วารสารเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา
  • วารสารศึกษาศาสตร์ มสธ.

โดยวารสารทั้ง 5 ชื่อผ่านการรับรองจนถึง 31 ธันวาคม 2562 และอยู่ในฐานข้อมูล TCI แล้ว โดยเฉพาะวารสารการจัดการสมัยใหม่ และวารสารสุโขทัยธรรมาธิราช จะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไปด้วย

ผู้สนใจต้องการค้นคว้าวารสารทั้ง 5 ชื่อเรื่องได้ที่ ห้องสมุด มสธ. หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า โทร 02 5047464-5 อีเมล libservice@stou.ac.th, dilibrary@hotmail.com

ใช้งานคลังสารสนเทศดิจิทัลผ่าน Mobile Device

ห้องสมุด มสธ. ให้บริการค้นสารสนเทศดิจิทัลฉบับเต็มในคลังสารสนเทศดิจิทัลผ่าน Mobile Device ภายในคลังสารสนเทศดิจิทัลประกอบไปด้วย 4 ฐานข้อมูล คือ

  1. คลังปัญญา ตำรา มสธ.
  2. คลังสารสนเทศดิจิทัลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
  3. คลังสารสนเทศดิจิทัลนนทบุรีท้องถิ่นของเรา
  4. คลังสารสนเทศดิจิทัล ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน

ผู้ใช้สามารถสืบค้นได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่าน URL http://m.digitallib.stou.ac.th

วันเปลี่ยนแปลงปกครองไทย 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475

วันที่ 24 มิถุนายน เป็นวันเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทยมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข อยู่ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

ห้องสมุด มสธ. ร่วมรำลึกเหตุการณ์สำคัญโดยจัดเตรียมหนังสือที่เกี่ยวข้อง “การเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศไทย 2475” ไว้ให้บริการแล้ว

 

ต้องการฝึกฝนภาษาอังกฤษฟังทางนี้

ห้องสมุด มสธ. เชิญชวนผู้สนใจที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษให้ดีขึ้นต้อนรับการเข้าสู่ AEC อย่างง่ายๆ ได้ทุกที่ทุกเวลา ด้วยโปรแกรม Access English โปรแกรมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน สามารถใช้งานโปรแกรมจาก สมาร์ทโฟน คอมพิวเตอร์แทปเล็ต และคอมพิวเตอร์ ได้ตลอดเวลาทั้งออนไลน์และออฟไลน์ โดยติดต่อขอรับ Code สำหรับลงทะเบียนการใช้งานครั้งแรกที่ งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า โทร 02 5047464-5

URL:  http://accessenglishnow.com/platform

ระยะเวลาทดลองใช้งาน: วันนี้- 31 สิงหาคม 2558
สอบถามรายละเอียดได้ที่:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด โทร. 02 504 7464-5
อีเมล libservice@stou.ac.th, dilibrary@hotmail.com

ทดลองใช้งานฐานข้อมูลวีดีโอวิชาการ Academic Video Online: Premium

ห้องสมุด มสธ. ขอเชิญทดลองใช้งานฐานข้อมูลวีดีโอวิชาการ Alexander Street Press Academic Video Online

สำนักพิมพ์ Alexander Street Press เป็นผู้ผลิตฐานข้อมูลวีดีโอสตรีมมิ่งที่จัดทำโดยนักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา เพื่อใช้ในการเรียนการสอนและงานวิจัย มีเนื้อหาที่สอดคล้องกับหลักสูตรและระบบที่ใช้สอนได้อย่างดี และมีเครื่องมือสืบค้นที่ใช้งานได้สะดวกรวดเร็ว Download คู่มือการใช้งาน

ระยะเวลาการทดลองใช้ : วันนี้ ถึง 31 กรกฏาคม 2558
การเข้าใช้งาน : ค้นผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัย (การใช้งานเครือข่ายมหาวิทยาลัยจากภายนอก)

สอบถามรายละเอียดได้ที่:
งานส่งเสริมการใช้บริการห้องสมุด โทร. 02 504 7464-5 อีเมล libservice@stou.ac.th, dilibrary@hotmail.com

อย่าลืมใช้สิทธิบริการถ่ายเอกสารของนักศึกษาปริญญาเอก ภาคการศึกษา 2/2557

นักศึกษาระดับดุษฎีบัณฑิตที่ลงทะเบียนเรียนภาคการศึกษา 2/2557 และยังไม่ได้ใช้สิทธิถ่ายเอกสารตามคำขอ ในวงเงิน 1,000 บาท ขณะนี้ใกล้หมดเวลาใช้สิทธิแล้ว (วันสุดท้ายภายในวันที่ 31 กรกฎาคม) ที่สำคัญสิทธิดังกล่าวไม่สามารถนำไปใช้ในภาคการศึกษาถัดไป ดังนั้นขอให้นักศึกษาติดต่อขอใช้บริการโดยทันทีที่ นางกมลศรี ฤกษ์สมุทร โทร. 0-2504-7464-5 หรือ อีเมล libservice@stou.ac.th, dilibrary@hotmail.com

ตรวจสอบสิทธิเบื้องต้นที่ ระบบการใช้บริการถ่ายเอกสารของนักศึกษาดุษฏีบัณฑิต มสธ

คลังสารสนเทศดิจิทัล สำนักบรรณสารสนเทศ

ห้องสมุด มสธ. ให้บริการค้นสารสนเทศดิจิทัลฉบับเต็มในคลังสารสนเทศดิจิทัล สำนักบรรณสารสนเทศ จำนวน 4 ฐานข้อมูล ได้แก่ คลังปัญญา ตำรา มสธ. คลังสารสนเทศดิจิทัลพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ คลังสารสนเทศดิจิทัลนนทบุรีท้องถิ่นของเรา และคลังสารสนเทศดิจิทัล ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน
ผู้ใช้สามารถสืบค้นได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่ http://digitallib.stou.ac.th

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”

เนื่องในวันที่ 5 พฤษภาคม 2558  นับเป็นอภิมหามงคล ครบรอบวันฉัตรมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรีที่ทรงขึ้นครองราชสมบัติ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ.2493 พระองค์ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงประกอบพระราชกรณียกิจที่สำคัญต่อประเทศชาตินานัปการทั้งทางด้านการเมือง การศึกษา เศรษฐกิจ สมดั่งพระปฐมบรมราชโองการว่า "เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม"

ห้องสมุด มสธ. น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณ  โดยรวบรวมหนังสือที่น่าสนใจ ดังนี้

 

Syndicate content