ค้นหาสื่อการศึกษาของห้องสมุด:

Books & SerialsJournal Indexing ||คู่มือการใช้||
Search the EBSCO Discovery Service:

Keyword Title Author ||คู่มือการใช้||การใช้งาน VPN||

ห้องสมุดมสธ. ปิดบริการวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม 2557

ห้องสมุดมสธ. ปิดบริการวันอาทิตย์ที่ 26 มกราคม2557 เนื่องจากระบบประปาของมหาวิทยาลัยมีปัญหา จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ หากผู้ใช้บริการประสงค์จะคืนสื่อการศึกษา โปรดคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือล่วงเวลา หรือขอใช้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ หรือ อีเมล์ libservice@stou.ac.th; dilibrary@hotmail.com

นักศึกษาปริญญาเอก ใช้บริการถ่ายสำเนาเอกสารฯ กับห้องสมุดได้แล้ว

ห้องสมุด มสธ. เชิญชวนนักศึกษาปริญญาเอก ใช้บริการถ่ายเอกสารตามสิทธิของนักศึกษาที่ลงทะเบียนภาคการศึกษา 2/2556 ในวงเงิน 1,000 บาทได้แล้ว ตั้งแต่วันนี้ – 15 พ.ค. 57 ดังนั้นหากนักศึกษาไม่อยากพลาด โปรดติดต่อขอใช้บริการได้ที่ งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า โดยสามารถตรวจสอบสิทธิการใช้บริการเบื้องต้นได้ที่ ระบบการใช้บริการถ่ายเอกสารของนักศึกษาดุษฏีบัณฑิต มสธ. หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นางกมลศรี ฤกษ์สมุทร โทร. 0-2504-7464-5

วรรณกรรมพื้นบ้านสำหรับเด็ก

เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ห้องสมุดมี "วรรณกรรมพื้นบ้านสำหรับเด็ก" ฉบับการ์ตูนมาแนะนำ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนเกิดนิสัยรักการอ่าน ได้ซึมซับวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ ความรู้ คติสอนใจ เพลิดเพลินไปกับการอ่าน ในรูปแบบฉบับของการ์ตูน สวยงาม อ่านง่าย สนุก และได้อรรถรส ซึ่งผู้สนใจสามารถหาอ่านได้ที่ห้องสมุด มสธ.

ฐานข้อมูล Web of Science เปลี่ยนรูปแบบ Platform ใหม่

ฐานข้อมูล Web of Science เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและสาระสังเขป พร้อมการอ้างอิงและอ้างถึง ครอบคลุมสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ มีการเปลี่ยนแปลง Platform ในวันที่ 12 มกราคม 2557  ผู้สนใจสามารถศึกษาการใช้งานรูปแบบใหม่ได้ที่  http://www.youtube.com/user/WoSTraining

ห้องสมุด มสธ จัดมุมแนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม

ห้องสมุด มสธ จัดมุมแนะนำหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม ผู้สนใจสามารถอ่าน/ดาวน์โหลดฉบับเต็มได้ กรณีอยู่ภายนอกมหาวิทยาลัย สามารถใช้บริการผ่านระบบ VPN ของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ห้องสมุดได้อำนวยความสะดวกโดยจัดกลุ่มและคัดเลือกหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษที่น่าสนใจเพื่อให้บริการ ได้แก่ กลุ่มหนังสือวิชาการ ครอบคลุม 12 สาขาวิชา โดยเน้นหนังสือวิชาการตามหลักสูตร และหนังสือทั่วไปที่เกี่ยวข้อง และกลุ่มหนังสือสารคดี/บันเทิงคดี นำเสนอเป็นประจำทุกเดือน นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 เป็นต้นไป  คู่มือการใช้ VPN

ส่งความสุขด้วยหนังสือ

เนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๗ ห้องสมุดขอร่วมส่งความสุข ด้วยการแนะนำหนังสือที่น่าสนใจ “ส่งความสุขด้วยหนังสือ” ที่มีให้บริการแล้วในห้องสมุด

ห้องสมุดปิดบริการวันที่ 26 ธันวาคม 56 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป

ห้องสมุดปิดบริการวันพฤหัสบดี ที่ 26 ธันวาคม 56 ตั้งแต่เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป เพื่อประชุมบุคลากรประจำปี จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ หากผู้ใช้บริการประสงค์จะคืนสื่อการศึกษา โปรดคืนได้ที่ตู้รับคืนหนังสือล่วงเวลา หรือขอใช้บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ หรือ อีเมล์ libservice@stou.ac.th; dilibrary@hotmail.com

หนังสือที่น่าสนใจเทอดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบรอบ 86 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2556 ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระผู้มีพระมหากรุณาธิคุณอย่างใหญ่หลวงต่อประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งพระมหากรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เช่น พระราชทานโฉนดที่ดิน พระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตรุ่นแรก พระราชทานชื่อ “สุโขทัยธรรมาธิราช” ตราประจำมหาวิทยาลัย “เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์” และทรงพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตรุ่นแรกของมหาวิทยาลัย เพื่อเทอดพระเกียรติน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระองค์

สำนักบรรณสารสนเทศได้รวบรวมหนังสือที่น่าสนใจไว้ดังนี้

Syndicate content